Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència del Maresme

La funció de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) és atendre i protegir tots els menors de la comarca que són objecte de qualsevol forma de desemparament, ja sigui perquè no hi ha cap adult que pugui atendre les seves necessitats bàsiques o perquè aquests estan impossibilitats per fer-ho i si ho fan suposi  un greu perill per al menor.


A més, atén també aquells menors que presenten símptomes de maltractaments físics o psíquics, d’abusos sexuals, d’explotació i altres. Totes les actuacions del servei estan regulades per la Llei de protecció de menors i desemparats aprovada l´any 1991 pel Parlament de Catalunya.


USUARIS:


 Els menors en situació d´alt risc i el seu entorn immediat, els professionals dels equips d´atenció social primària dels ajuntaments de la comarca (excepte Mataró) i els  professionals d´altres serveis de la xarxa pública i privada de benestar social.


QUÈ FA?:  • Suport i assessorament  als professionals de la xarxa d´atenció social.

  • Estudi interdisciplinari  de la situació personal, familiar i de l´entorn del menor.

  • Proposta de les mesures de protecció, que poden ser:


    • l’atenció en la pròpia família: quan es dóna suport als pares amb la col·laboració dels serveis socials d’atenció primària municipals.

    • l’acolliment familiar temporal o indefinit (acolliment simple o preadoptiu), i l’acolliment en un centre públic de la Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAI).
L’adopció de qualsevol d’aquestes mesures ha d´anar acompanyada  d´un desplegament tècnic que garanteixi al menor la protecció i l´atenció més adequades en el moment actual (serveis socials, sanitaris, educatius, etc.), i la previsió d’un futur més enllà dels 18 anys, que és quan els serveis d’infància perden la seva competència per majoria d’edat dels menors.