Estudi de Diagnosi i Desenvolupament Estratègic del Maresme


 • Introducció: Les dinàmiques de canvi

 • I. La Pressió Urbanitzadora


  • Un model residencial intensiu en territori

  • La pressió residencial de l’àrea metropolitana

  • L’impacte de Barcelona

  • Transformació residencial • II. Evolució Socio-Econòmica


  • Una revisió històrica

  • Dinàmiques demogràfiques

  • El retard formatiu

  • El potencial urbanístic del territori

  • Una estructura d’edats de forma hexagonal • III. PIB i Renda


  • El creixement econòmic comparat

  • Canvis en la producció

  • Una creixent terciarització • IV. Un Mercat Laboral Obert


  • Una elevada laboriositat

  • Una creixent mobilitat laboral

  • Un mercat molt flexible

  • Perfils sociològics de l’ocupació

  • Canvis en els principals àmbits de l’ocupació

  • Una reflexió sobre l’ocupació de futur • V. Canvis en l’Estructura Empresarial


  • A modus de mapa productiu

  • Principals resultats

  • Anàlisi industrial a nivell sectorial

  • El subsector dels serveis

  • Esperit empresarial i emprenedor

  • Perfils productius dels principals municipis

  • Annex 1: El gènere de punt: un sector estratègic de la comarca • VI. Implicacions Econòmiques i Ocupacionals del Boom Residencial


  • El creixement d’activitat i ocupació

  • Territorialització de l’activitat

  • Tendències i oportunitats

  • Annex 1: Ritme de construcció residencial

  • Annex 2: Índex d’activitats per municipis • VII. Conclusions i Propostes


  • Punts forts i debilitats

  • El potencial demogràfic per municipis

  • Les dinàmiques ocupacionals

  • Propostes concretes relacionades amb el pacte per l’ocupació

  • Annex: DAFO dels principals municipis del Maresme • VIII. Escenaris pel Maresme a l’Horitzó 2016


  • El model prospectiu

  • Els escenaris considerats

  • Característiques dominant dels diferents escenaris

  • Resum de les opinions dels agents socioeconòmics i dels Ajuntaments del Maresme a les reunions del Consell Comarcal.

  • Resultats més rellevants • ANNEXES


  • Annex 1: Llista d’empreses per municipis

  • Annex 2: Llista d’empreses per sectors

  • Annex 3: Fitxes sobre el mercat de l’ocupació