Full d’autoliquidació d’ingressos comarcals

 





















CONCEPTETARIFA
CURS: L’aplicació de la Mudawana marroquí a Espanya a la llum de les noves normatives en dret internacional privat 32 euros          
Identificador de l’enviament
TOTAL32 EUROS
































SUBJECTE PASSIU
Nom                                             

NIF



Adreça


Municipi
Telèfon
Ordenança núm 20 “Reguladora del preu públic per les accions formatives dirigides als ciutadans i gestionades pel Consell Comarcal del Maresme”










FORMES DE PAGAMENT

Mitjançant l’ingrés, en efectiu o transferència, al compte corrent que aquesta corporació manté amb l’Entitat: Caixa d’Estalvis Laietana, número 2042-0000-79-3110042148


Presentar (també via correu electrònic: siad@ccmaresme.cat, fax o correu ordinari) aquest document juntament amb el comprovant de pagament al Consell Comarcal del Maresme abans de la data de realització del curs/taller.




Mataró, _________ de _______________________________ de __________



EXEMPLAR PER AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME