Gossos potencialment perillosos


1. Quins gossos són considerats potencialment perillosos?
2. Requisits d´identificació i registre de gossos potencialment perillosos
3. Documentació necessària per a la tramitació de la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos
4. Tramitació de la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos
5. Obligacions de les persones propietàries de gossos potencialment perillosos
{+}{:}a{:}1. QUINS GOSSOS SÓN CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS?{+}
Estan considerats com a potencialment perillosos els animals que pertanyen a les següents races o a llurs encreuaments:
{.d}American Stafforshire Terrier

-Akita Inu

-Bullmastiff

-Dòberman

-Dog Argentí

-Dog de Bordeus

-Fila Brasileiro

-Mastí Napolità

-Pit Bull Terrier

-Presa Canari

-Rottweiler

-Stafforshire Bull Terrier

-Tosa Inu o Japonès{.d}


-Els gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o per haver protagonitzat agressions a persones o a d’altres animals.


-Els que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.


-Els que reuneixen totes o la majoria de les característiques esmentades a l’annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos:
{.d}Musculatura forta, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.

-Marcat caràcter i gran valor.

-Pèl curt.

-Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 cm i pes superior a 20 kg.

-Cap voluminós cuboid, robust amb crani ample i gran i galtes musculoses i arrodonides. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.

-Coll ample, massís i curt.

-Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.

-Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat {.d}

Aquesta potencial perillositat haurà d’haver estat apreciada mitjançant resolució de l’autoritat municipal competent en base a criteris objectius, bé d’ofici o després d’una notificació o denúncia, previ informe d’un veterinari, oficial o col·legiat, designat o habilitat per l’autoritat competent municipal.


-No tenen la consideració legal de gossos potencialment perillosos els que pertanyen a les Forces Armades, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, Cossos de Policia de les Comunitats Autònomes, Policia Local i empreses de seguretat amb autorització oficial.{+}{:}b{:}2. REQUISITS D’IDENTIFICACIÓ I REGISTRE DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS {+}

1. Identificació mitjançant microxip adaptat al que estableix la norma ISO 11784.


-2. Inscripció al Registre Censal d´animals de companyia de l´Ajuntament.


-3. Llicència administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos expedida per l´Ajuntament.
{+}{:}c{:}3. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA TRAMITACIÓ DE LA LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS {+}

Per a la seva obtenció els interessats hauran de presentar a qualsevol dels registres municipals o a les OACs, els següents documents:
Instància sol·licitant la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos.


-Declaració del sol·licitant de la llicència de no haver rebut cap de les sancions administratives accessòries per infraccions greus o molt greus previstes a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d´animals potencialment perillosos.

En el cas que el sol·licitant hagués estat objecte d´una sanció administrativa de suspensió temporal de la llicència per a la tinença d´animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d´ensinistrament, haurà de presentar una declaració d´haver complert totalment aquesta sanció.
Original i fotocòpia del DNI.


-Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus.


-Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d´animals potencialment perillosos.


-Certificat d’antecedents penals.


-Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 € per gos.


-Còpia del rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil.


-Còpia de l’imprès de la inscripció en el Registre Censal d’animals de companyia.
Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip.{+}{:}d{:}4. TRAMITACIÓ DE LA LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS {+}

Els impresos per a la sol·licitud de la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos es poden recollir a:
Agència de Salut Pública de Barcelona. Avinguda de les Drassanes, 13


-Es pot sol·licitar informació trucant al 010

Una vegada omplerta i signada aquesta sol·licitud, l’haureu de lliurar conjuntament amb tota la documentació requerida a:
Agència de Salut Pública de Barcelona. Avinguda de les Drassanes, 13

Us heu de quedar amb la fotocòpia de la sol·licitud amb el segell de registre d’entrada com a justificació que heu lliurat la documentació.

Per qualsevol dubte, podeu trucar a l’Agència de Salut Pública de Barcelona al telèfon 93.324.93.60.
{+}{:}e{:}5. OBLIGACIONS DE LES PERSONES PROPIETÀRIES DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS {+}
Disposar d’una llicència municipal per a la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos que resideixin habitualment a Barcelona.


-Contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització pels danys i lesions que aquests animals puguin provocar a les persones i a altres animals i, en tot cas, no inferior a 150.253 euros i que inclogui les dades d’identificació de l’animal.


-Identificar-los electrònicament amb un microxip homologat de forma indeleble i proveir-se del document sanitari corresponent, de forma prèvia a la inscripció en el Registre municipal.


-Qualsevol variació de les dades que figuren a la llicència ha de ser comunicada pel seu titular en el termini de 15 dies des de la data en què es produeixi.


-Mesures de seguretat:
{.d}1. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d´ús públic en general, els gossos han d´anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas no poden ésser conduïts per menors de setze anys.


-2. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents, a fi d´evitar que els animals en surtin i cometin danys a tercers:

a) Les parets i les tanques han d´ésser suficientment altes i consistents i han d´estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l´animal.

b) Les portes de les instal·lacions han d´ésser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s´han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.

c) El recinte ha d´estar convenientment senyalitzat amb l´advertiment que hi ha un gos d´aquest tipus.{.d}