Mediació intercultural

Presentació del Servei

La mediació intercultural és un recurs professional que pretén facilitar les relacions i la integració intercultural entre persones o grups presents en un mateix territori, i pertanyent a una o vàries cultures.

El mediador intercultural actua de pont entre els actors amb dificultats de comunicació i/o conflictes de convivència per algun dels següents motius:

 • Desconeixement mutu dels codis de referència cultural i dels processos de relació intercultural.
 • Desconeixement dels serveis que ofereixen les institucions públiques i privades i de les vies per accedir-hi.
 • Desconeixement de la realitat social i cultural de les persones a les que s´atén per part dels agents socials.
 •  Situació de desigualtat i existència de prejudicis i estereotips en les relacions entre persones i grups culturalment diversos.
 • Vulnerabilitat psicosocial de persones i minories immerses en processos d’adaptació social i de canvi

En definitiva, la mediació és la intervenció d’un tercer mediador, amb capacitat per donar a conèixer les claus, les representacions culturals i socials dels actors implicats, per superar situacions de desconeixement i incomunicació, conflictes de valors o interessos, o l’existència de diferències o desigualtats.

Objectiu del Servei

Construir una societat intercultural, és a dir, transformar la comunicació i la relació entre persones i grups de cultures diverses per a que sigui possible unir sense confondre i distingir sense separar.

Més concretament, pretenem:

 • Facilitar les relacions i la integració intercultural entre persones o grups diversos.
 •  Millorar el coneixement per part de les persones nouvingudes dels codis de referència presents a la societat d´acollida, així com del funcionament dels recursos i serveis amb els que interactuen.
 • Aportar als professionals informació sobre codis culturals que facilitin una intervenció més adequada.
 • Facilitar la presa d´acords i el posterior seguiment.

Funcions del mediador/a intercultural

Les principals funcions del mediador intercultural són les següents:

Assessorar i acompanyar els professionals en la seva relació amb els col·lectius migratoris, en temes de diversitat cultural i de relacions intercomunitàries:

 • Aportar la informació pertinent sobre la cultura i la societat d´origen dels usuaris.
 • Orientació cultural en el plantejament d´objectius de treball i en el disseny de l’estratègia d’intervenció.
 • Identificar i contextualitzar els principals focus de tensió psicològica inherents a l´atenció a la població immigrada, amb la finalitat de que puguin relativitzar-los.

Atendre els conflictes detectats, posar en pràctica polítiques de prevenció i col·laborar a resoldre’ls.

Millorar la comunicació, la relació i la integració social:

 • Interpretació lingüística i cultural
 • Interpretació sociocultural.

Assessorar a les persones que són usuàries dels serveis en la seva relació amb els professionals d’atenció a la població immigrada:

 • Conscienciar sobre preconcepcions, prejudicis, estereotips i sabers, i relativitzar-los quan apareixen.
 • Aportar-los els elements necessaris per decidir i actuar independentment.
 • Acompanyar i/o donar suport en les tasques que ho requereixin, transmetent les pautes i la confiança necessària perquè puguin realitzar-los per sí mateixos.

Dinamització comunitària, a través de col·laborar en projectes de participació social i comunitària, en la relació entre col·lectius minoritaris i la societat d’acollida.

Accions que realitza el mediador/a intercultural

 1. Intervencions de mediació intercultural amb usuaris/es de serveis a petició dels professionals o dels propis usuaris (casos):
  • Posar-se en contacte amb la persona que realitza la sol·licitud per conèixer el cas i acordar intervenció.
  • Presentar el servei a l’altra part que hi intervé per presentar el servei, saber si accepten la mediació.
  • Intervenció conjunta amb les dues parts, facilitant l´apropament entre aquestes i l’adopció d’acords.
  • Seguiment dels acords presos.
 2. Intervencions de mediació intercultural comunitària:
  • Posar-se en contacte amb la persona que realitza la sol·licitud per conèixer el cas i acordar intervenció.
  • Presentar el servei a l’altra part que hi intervé per presentar el servei, saber si accepten la mediació.
  • Intervenció amb cadascuna de les parts, si el cas ho requereix.
  • Intervenció conjunta amb totes les parts, facilitant l’apropament entre aquestes i l’adopció d’acords.
  • Seguiment dels acords presos.
 3. Xerrades a mares i pares d’alumnes nouvingutsen centres escolars:
  • Posar-se en contacte amb la persona que realitza la sol·licitud per conèixer i valorar les necessitats, presentar una nostra proposta d’intervenció i acordar l’actuació i continguts a tractar.
  • Trucar a les famílies per reforçar la convocatòria, incidint en la importància de la seva participació.
  • Participar a la xerrada amb les famílies, facilitant l’apropament entre l’escola i les famílies.
  • Seguiment dels acords presos.
 4. Altres actuacions de dinamització comunitària, a petició dels ajuntaments, serveis i/o entitats, que requereixin del servei.

Accions que realitza l’agent d’acollida itinerant

 • Atenció individualitzada:
  • Informar del servei de primera acollida i del circuit municipal.
  • Informar, orientar i derivar vers els recursos que el/la ciutadà/na té al seu abast i inicialment són prioritaris en relació a les necessitats expressades.
  • Derivació als recursos existents a la comarca per poder realitzar el mòdul A d’acollida (competències lingüístiques bàsiques en català i en castellà).
 • Preparar i impartir el mòdul B d’acollida (coneixements laborals), de 16 hores i amb els següents continguts:
  • Normativa bàsica d’estrangeria.
  • Normativa bàsica sociolaboral.
  • Règim jurídic laboral: drets i deures laborals.
  • Sistema bàsic de contractació.
  • Informació sindical.
  • Mercat de treball i recerca d’ocupació.
 • Preparar i impartir el mòdul C d’acollida (coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic), de 16 hores i amb els següents continguts:
  • Trets fonamentals de Catalunya, municipi i comarca, en aspectes socials, de lleure, culturals, geogràfics i històrics i a la realitat sociolingüística, i també trets fonamentals de l’Estat i de la UE.
  • Drets i deures fonamentals.
  • Recursos públics i privats, principals serveis públics i deures i drets com a usuaris o potencials beneficiaris d’ajuts i prestacions.
  • Funcionament del sistema polític i administratiu i oportunitats de participació.
  • Coneixements necessaris per accedir i mantenir la regularitat administrativa necessària per a viure a Catalunya, especialment del règim d’estrangeria.
 • Organitzar les sessions de benvinguda municipals, en cas que l’ajuntament les sol·liciti
 • Coordinar-se amb els serveis i recursos municipals:
  • Abans d’iniciar el servei: recull d’informació per conèixer bé els recursos municipals, per elaborar la guia d’acollida i per elaborar els materials de suport dels mòduls d’acollida.
  • Un cop iniciat el servei: derivacions d’usuaris del servei, recull d’informació per actualitzar materials i contingutsi preparació de les sessions en cas que els serveis municipals vulguin participar en alguna de les sessions dels mòduls d’acollida.

Paper dels ajuntaments

 • Aprovar un conveni per la prestació del Servei d’Acollida Itinerant.
 • Facilitar l’accés al servei a través del padró municipal i dels serveis municipals.
 • Facilitar un espai per fer entrevistes individuals a les dependències equipaments municipals, a poder ser properes al padró municipal o a l’oficina d’atenció al ciutadà.
 • Facilitar un espai a les dependències o equipaments municipals per impartir els mòduls formatius B i C d’acollida.
 • Definir un responsable tècnic referent de l’ajuntament per aquest servei.
 • Promoure una reunió inicial amb els diversos serveis municipals per poder explicar el servei d’acollida itinerant i per poder sol·licitar la col·laboració d’aquests serveis per a la derivació d’usuaris i per a la recollida d’informació.
 • Difondre el servei a la ciutadania.