Programa de la Diversitat

El Programa de la Diversitat és un servei que ofereix el Consell Comarcal del Maresme, a través del Pla de Ciutadania i Immigració, als municipis del Maresme (a excepció de Mataró, que ja compta amb recursos propis). És un servei gratuït gràcies al finançament de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona i forma part de les accions de sensibilització sobre el fet migratori.

Les propostes del Programa de la Diversitat s’enfoquen per fomentar la comunicació entre el jovent (13-18 anys) i valors com el respecte a les diferències i conductes. Aporta un conjunt d’eines per treballar la diversitat entesa des d’una obertura prou gran que avarca no només aspectes culturals, sinó de gènere, de confessió, de valors, etc., i des d’una perspectiva intersectorial.


OBJECTIUS

Objectiu general: Sensibilitzar els joves entorn la diversitat, des de la seva vessant més àmplia.

Objectius específics:

Desenvolupar capacitats per conèixer, entendre i valorar diferents perspectives culturals, expressades en diferents maneres de pensar, veure, sentir i actuar.

Valorar el caràcter individual de cada persona i, en conseqüència, la diversitat de formes de ser i maneres de viure.

Respectar i valorar les idees i creences diferents a les pròpies en espais escolars, familiars i comunitaris, creant un marc comú de convivència.

Reconèixer el diàleg com un pont permanent d’humanització, de superació a les diferencies i d’apropament a l’enteniment.

Promoure actituds positives cap a la diversitat cultural i d’afrontament davant les desigualtats, el racisme i la xenofòbia.

A QUI S’ADREÇA

Aquest programa està adreçat als diferents recursos municipals del Maresme (a excepció del municipi de Mataró, que ja compta amb un recurs propi ), amb presència de joves d’entre 13 i 18 anys, que sol·licitin dur-lo a terme (instituts, espais o casals de joves centres oberts, etc.). No s’adreça únicament a joves nouvinguts, sinó a tothom.

Metodologia i continguts

Combinem activitats participatives i explicacions teòriques per treballar aquests continguts:

Els prejudicis i els estereotips.

Els conflictes i la seva resolució.

La comunicació verbal i no verbal.

Les actituds i valors ètics i morals (solidaritat, respecte, tolerància, etc.).

Les conductes i el saber estar.

El dol migratori.

Els codis culturals (costums, valors i creences).

Les discriminacions.

La rumorologia.

CATÀLEG DE SESSIONS

Sol·licitud

Cal que ens feu arribar AQUEST FORMULARI DE SOL·LICITUD


Les demandes rebudes seran ateses per ordre de recepció; en la mesura que les anem rebent ens posarem en contacte amb la persona referent per a la seva concreció.

Aspectes a tenir en compte
Proposem que el programa es dugui a terme definint un conjunt de sessions (i no fent-les de forma aïllada) perquè considerem que la tasca de sensibilització és més efectiva. En aquest sentit, prioritzarem aquelles sol·licituds que demanin un mínim de 3 sessions per grup.


L’horari preferent per realitzar les sessions serà de 8 a 15h i les tardes de dimarts.


Es necessita un/a professional referent per cada grup, que serà present a les sessions i facilitarà la informació de la nacionalitat i del sexe de les persones a qui va adreçada l’acció per poder omplir la memòria de les actuacions realitzades, complint amb les obligacions que tenim per a la justificació dels recursos que percebem.


Les sessions i el material utilitzat seran en català, però podem també fer-les en castellà si el/la referent ho sol·licita per a una major comprensió de l’alumnat.


En cas que el municipi o el recurs tingui un programa o actuació similar, oferim la possibilitat d’adaptar el programa que gestionem complementant l’existent. També oferim la possibilitat de cedir els materials i assessorar de com treballar-los.

Avaluació

Durant el desenvolupament del programa es realitzarà una avaluació contínua d’aquest per tal de poder ajustar les sessions següents. Aquesta valoració continua es realitzarà a petició de la persona dinamitzadora del programa o el/la referent de l’espai on es dugui a terme.


Al finalitzar, es demanarà al/a la referent de cada grup que valorin el programa a través del FORMULARI DE VALORACIÓ:

Coordinació de l’activitat per a la prevenció de la COVID-19


De forma prèvia a l’inici de les sessions del programa, caldrà que els espais on les durem a terme (instituts, espais o casals de joves, centres oberts, etc.) facilitin al Consell Comarcal del Maresme els plans de contingència front a la COVID-19 aplicables als espais on s’han de realitzar les formacions per establir les mesures de coordinació preventives adequades i suficients per a cada situació i moment en funció de l’evolució de la pandèmia.


Si les sessions es fan en espais sota l’àmbit d’aplicació del “Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia”, la informació que s’ha de remetre al Consell Comarcal del Maresme inclourà els principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut, l’organització del centre i el pla d’organització del centre, que conforme a l’esmentat pla d’actuació s’ha de seguir per a la realització de les sessions.

Dades de contacte

 • Tècnic que dinamitza les sessions:
  Abdelkader El Kadiri Bellahyan
  Mediador intercultural
  Tel. 937411616 (ext. 414) i 673352549
  C/e: abdel.mediacio@ccmaresme.cat
 • Coordinador del Servei de Ciutadania i Immigració:
  Víctor Bassas Segura
  Tècnic de polítiques migratòries
  Tel. 937411616 (ext. 414) i 629087773
  C/e: pla.immigracio@ccmaresme.cat