Infància en risc a la comarca del Maresme

4t. trimestre 2011

La informació que es publica en aquest apartat és la genèrica de la comarca.


Els professionals poden consultar les dades concretes de cada municipi a la intranet de maresme31


LA INFÀNCIA AL MARESME (exceptuant Mataró)


4t trimestre 2011


Població al Maresme (menys Mataró)308.092
Població menor de 18 anys59.494
Menors en situació de risc598
Percentatge de menors en risc1,01%
Seguiment dels casos detectats
Casos detectats per la Xarxa Municipal que estan assessorats per l’EAIA272
Casos amb contracte sòcio-educatiu14
Casos en estudi32
casos en seguiment mesura280
Desglossament del tipus de seguiment mesura
Família pròpia2
Família extensa131
Família aliena19
Crae103
Centre d’acollida18
Preadoptiu7LA INFÀNCIA A MATARÓ
Casos atesos
Casos assessorats