Introducció: Els Plans Directors per a la Societat de la Informació (PDSI)


Si en qualsevol àmbit és sempre arriscat intentar fer exercicis de prospectiva, intentar-ho en matèria de noves tecnologies de la informació i de la comunicació (en endavant, NTICs o TICs) encara ho resulta més. De totes maneres, una cosa és segura: les TICs seran cada vegada més presents en totes les vessants de l´activitat humana, i el seu impacte transformador serà molt important. Podem desconèixer els ‘coms´ del procés, les formes que prendran les innovacions que han d´arribar, el ritme de tot plegat… però d´allò que no hi ha dubte és que el canvi truca a la porta.

Així les coses, la postura intel·ligent és la de preparar-se davant dels nous escenaris. Cal anticipar els impactes de les Noves Tecnologies, reflexionar sobre el seu sentit i abast, i perfilar actuacions que ens permetin minorar els riscos que comporten i aprofitar les oportunitats que hi ha implícites.

Això és el que ha començat a fer el Consell Comarcal del Maresme, mostrant una actitud proactiva, en endegar un procés d´estudi i debat al voltant de l´adaptació de la comarca a l´entorn de la naixent Societat del Coneixement. L´eina escollida ha estat la dels P.D.S.I., els Plans Directors per a la Societat de la Informació (dels quals només hi ha una desena de precedents a Catalunya, entre els quals tan sols un de caire comarcal ), i l´acompanyament tècnic s´ha encomanat a Localret .

Un PDSI no és altra cosa que una reflexió col·lectiva i rigorosa sobre l´efecte que les Noves Tecnologies estan tenint i poden arribar a tenir en el nivell local, en les seves dimensions bàsiques:

L’Economia

-La Societat

-Les Institucions Públiques

-Les Infraestructures

Els Plans Directors són, doncs, tant una metodologia per a retratar i analitzar la realitat actual (examinant la situació interna i respecte a l´entorn, i explicitant les potencialitats, febleses, oportunitats i amenaces que s´hi detecten) i per a respondre-hi eficaçment, com un instrument per coordinar esforços vers un objectiu estratègic (per exemple, fer del Maresme una zona culturitzada informacionalment), i per crear condicions facilitadores d´escenaris futurs de més benestar, dinamisme i progrés. Així concebuts, els PDSI són treballs que complementen i modulen la resta de planificacions territorials i sectorials. En definitiva, es tracta – en aquest cas – que, a partir d´allò que el Maresme és actualment i vol ser el dia de demà, i tenint en compte el context global i les dinàmiques en curs, es trobin vies i estratègies – en les quals les noves tecnologies hi puguin ajudar – per a construir el futur desitjat. Perquè, no ho podem oblidar, les TICs són un mitjà, no pas una finalitat en elles mateixes.

Els Plans Directors per a la Societat de la Informació tenen algunes característiques distintives. En primer lloc, no són plans corporatius, sinó de territori; és a dir, aquest no és el Pla Director del Consell Comarcal, és el Pla del Maresme, la qual cosa obliga a què els agents locals hi tinguin un protagonisme de primer ordre. I és que només així les propostes d´acció que s´acabaran definint seran escaients i podran dur-se a terme. La participació dels actors en qüestió i de la població en general respon també a la voluntat pedagògica i sensibilitzadora que tot Pla ha de tenir igualment. El procés, per tant, és tan important com el resultat final.

En segon lloc, els PDSI se centren en el curt i mitjà termini, i tenen una orientació realista i pragmàtica que, sense estar renyida amb l´ambició de transformar l´status quo actual, pretén assegurar que les seves conclusions es faran realitat. Altrament, els Plans que no contemplen aquesta restricció esdevenen al capdavall inaplicables.

En tercer lloc, els Plans Directors són sempre expressió d´un context geogràfic i d´una conjuntura temporal singular, per la qual cosa no hi ha dos PDSI iguals. En el cas del Maresme, el Pla ha de prendre nota que es tracta d´una terra de contrasts. Contrasts, d´una banda, territorials: la comarca té tres grans àrees geogràfiques amb característiques diferenciades (el sud – de caire residencial -, el centre – marcat per Mataró, la capital -, i el nord – especialitzat en el turisme-), i a tot això s´hi suma encara la dialèctica costa – interior. Aquesta heterogeneïtat provoca que el sentiment de comarca resulti dèbil i que l´articulació dels agents maresmencs sigui feble.

A l´altra cara de la moneda, però, el Maresme té prou gruix com per a portar endavant una línia de desenvolupament i projectes propis: els seus 345.000 habitants (repartits entre 30 municipis, d´extensió i volum de residents desiguals), o el seu Producte Interior Brut de 547.375 milions de pessetes – 3.289.8 M euros – l´any 2000, són mostres evidents de la seva força i el seu potencial. En aquest sentit, la proximitat de la gran Barcelona i la incardinació en les dinàmiques metropolitanes s´han de veure més com a una oportunitat que com un risc.

És per aquest conjunt de factors que el Pla Director del Maresme ha de respondre a reptes i problemàtiques singulars, i que ho ha de fer amb plantejaments i propostes ben arrelades en el propi territori.

En un altre ordre de coses, hem de dir que la metodologia de treball dels Plans Directors, que hem seguit també en aquest cas, defineix dos grans moments: un primer, de diagnosi, que estableix on som i quines tendències ens afecten (amb un treball a base d´entrevistes, recerques, la recopilació, buidatge i integració de dades i estudis, i l´observació de la realitat); i un segon moment, de proposta: es tracta de concretar on es vol anar i com s´hi arribarà, perfilant objectius, línies de treball i estratègies, i accions. Aquesta segona fase es treballarà fent recurs a la participació, tot posant en marxa comissions i grups de treball, les quals prenen com a punt de referència el present document, resultat final de la primera etapa del PDSI del Maresme.

El Pla Director per a la Societat de la Informació del Maresme

El primer que cal assenyalar és que el P.D.S.I. del Maresme és una actuació que deriva i es desenvolupa en el marc del Pacte per l´Ocupació del Maresme, en el que s´ha definit una línia de treball, referent als sectors productius, que té per finalitat “potenciar les tecnologies de la informació i la comunicació”. Concretament, les propostes d´actuació que es fan en el mencionat Pacte – inspirades en el Pla Estratègic de la Societat de la Informació “Catalunya en Xarxa”- són les següents:

Acordar criteris per a l´estesa de la xarxa de banda ampla, així com definir prioritats territorials;

-Prendre mesures per a la implantació de les TIC a la indústria

-Assegurar la formació específica en les TIC

-Promoure la immersió de les administracions locals del Maresme en les TIC

-Garantir la igualtat d´oportunitats en l´accés als recursos tecnològics per a la ciutadania

Aquests, per tant, són criteris orientadors del Pla Director del Maresme, que alhora ha de fer atenció a altres línies de treball del Pacte per l´Ocupació que també el poden concernir: aquest és el cas de l´apartat “dinamitzar el comerç” del document del Pacte, o el que tracta dels “nous filons d´ocupació”, com en general tota la secció dedicada a l´ocupació (essent les noves tecnologies un factor cada cop més rellevant de cara a garantir l’ocupació).

D´altra banda, el Pla Director ha de tenir igualment com a referent el Document d´Objectius del Consell Comarcal. Un dels cinc Objectius Estratègics que s´ha fixat el Consell per al present mandat és el de la Comunicabilitat. Concretament, s´aposta per que el Maresme “lideri el procés d´integració de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en tots els àmbits productius, tant els econòmics com els institucionals, especialment l´administració local i comarcal, i en la pròpia societat civil”. El Consell es reafirma, a més, en el compromís d´avançar cap a un model d´Administració Oberta.

Ambdós documents (Pacte per l´Ocupació i Document d´Objectius) expressen la voluntat política de les administracions públiques de la comarca per apostar per les noves tecnologies com a palanca per al creixement qualitatiu de la comarca i l´elevació de la qualitat de vida dels seus habitants. D´aquesta forma, el Consell Comarcal i els Ajuntaments maresmencs es demostren conscients que, fruit dels avenços i interconnexions entre els móns de la informàtica i de les telecomunicacions, s´està entrant en una nova era (la de la Societat de la Informació o del Coneixement) en la qual el coneixement esdevé el recurs essencial de les col·lectivitats – per damunt de factors tradicionals com el treball o el capital – i en la qual la capacitat de generar coneixement i de traduir-lo en valor i utilitats passa a ser la clau d´èxit de moltes activitats, tant productives com institucionals i socials.

La decisió de posar en marxa l´elaboració d´un Pla Director per a la Societat de la Informació i el corresponent encàrrec a Localret (al darrer trimestre de l´any 2001) han estat els lògics passos posteriors que han concretat i reafirmat la dita voluntat política.


Assentats els antecedents i el context del moment, cal explicar que, fins al moment, s´ha estat treballant en la Diagnosi del Pla i en la proposta del Pla d´acció. D´acord amb la metodologia abans presentada pròpia dels Plans Directors, la feina duta a terme en aquesta primera fase del Pla ha tingut diferents components. D´entrada, s´ha consultat diferents fonts, documents de treball i estudis relatius a la comarca, entre els quals s´han de mencionar els següents:

{.d} “Document justificatiu del Pla d´Acció Conjunt del Pacte per l´Ocupació del Maresme” (2001)

-“Pla d´Objectius Comarcals” (Consell Comarcal del Maresme)

-Llibre “El Maresme. Comerç i models de vida” (Pere Lleonart i Àlvar Garola; Caixa Laietana – 1999)

-Publicació “Mataró, Ciutat del coneixement. TecnocampusMataró” (inèdit. Mataró, 2001)

-Bases de dades de l´Institut d´Estadística de Catalunya. Generalitat de Catalunya

-“Anuari Econòmic Comarcal 2001”. Caixa de Catalunya

-“Gran Enciclopèdia Catalana”, i “Geografia Comarcal de Catalunya”. Fundació Enciclopèdia Catalana

-“Estudi sobre l´arribada de la banda ampla als municipis del Maresme”. Localret S.A.{.d}

D´altra banda, per a elaborar aquesta diagnosi s´han dut a terme una dotzena d´entrevistes amb representants de diferents àmbits sectorials de la comarca. S´han examinat, també, les webs de les administracions públiques de la comarca, i les de moltes de les seves institucions i organitzacions privades. En darrer lloc, s´ha fet l´esforç de deixar constància de les accions i projectes fets a la comarca entorn de les TICs dels quals s´ha tingut notícia.

No ha estat possible, en canvi, efectuar una enquesta al conjunt de la població i de les empreses del Maresme preguntant pel grau d´ús, coneixement i aprofitament de les TICs. Amb tot, sí que s´ha pogut aprofitar l´enquesta realitzada recentment per l´Ajuntament de Mataró amb propòsits idèntics. Malgrat que es tracta d´una investigació que només ens parla de la realitat de la capital maresmenca, el seu valor com a testimoni d´una part del nostre objecte d´estudi, i el fet que sigui una segona edició d´una recerca semblant duta a terme també a Mataró anys enrera (per tant, amb lliçons a extreure´n quant a la progressió de les NTICs a la ciutat), la fa molt útil.

En paral·lel a tota aquesta tasca, hi ha hagut algunes activitats de comunicació i de difusió del projecte, com ara una presentació del mateix i del projecte Administració Oberta de Catalunya davant del Consell d´Alcaldes de la comarca, a càrrec de Lucio Villasol (Localret), o una xerrada adreçada al món econòmic protagonitzada pel professor i consultor Alfons Cornella. Els mitjans de comunicació local s´han fet també ressò de les diferents fases del Pla Director.

A tot això, és de remarcar que s´ha comptat tothora amb la col·laboració inestimable del Sr. Joan Cortés (Coordinador de Serveis Personals i Promoció Econòmica del Consell Comarcal).

Les pàgines que venen a continuació recullen els fruits de tot aquest treball. S´hi trobarà tant una descripció de la situació actual del Maresme a nivell de la presència i utilització de les NTICs com una interpretació sectorial i de conjunt del panorama que se´ns apareix. A partir d´aquest primer document, és necessari que s´obri la fase de participació del Pla, orientada a la validació de la diagnosi i a la concreció dels objectius i propostes d´actuacions. Al final del procés, la comarca s´haurà d´haver posicionat clarament davant les Noves Tecnologies i els canvis que desencadenen.

En l’apartat de “Referència ràpida” es pot consultar, de forma sintètica, el resultat del Pla Director.