L’accés a la xarxa


De totes maneres, no n´hi ha prou amb la sensibilització i la formació. A més, cal fer possible l´accés als equipaments i eines que permeten gaudir dels beneficis de les noves tecnologies. I atès que aquests instruments tenen un cost d´adquisició i d´ús relativament important, una bona part de la població n´està quedant al marge.

Per salvar aquesta dificultat, les administracions públiques tenen una responsabilitat clara en el sentit de facilitar l´accés a la xarxa. Ho poden fer i ho estan fent de diverses maneres: instal·lant terminals públics d´ordinadors als edificis municipals per fer possible la realització de gestions administratives per la Xarxa; posant en marxa Punts Òmnia o Telecentres; creant Punts d´Accés als centres cívics, biblioteques, Casals Juvenils, PIJs i equipaments semblants… Des d´aquestes instal·lacions es pot posar a disposició dels ciutadans l´equipament TIC necessari de forma gratuïta o a un preu assequible, i a voltes s´ofereix al mateix temps un suport a l´hora d´utilitzar les noves eines.

Amb tot, són encara molt poques les places d´aquest tipus que s´ofereixen al Maresme en comparació amb els buits a cobrir i amb les necessitats detectades; altra cosa és que la demanda actual d´ús d´aquests punts d´accés, tot i que molt important, no és significativa d´aquella que podria haver-hi si és fes una comunicació i promoció decidida d´aquests serveis.

L´oferta existent es complementa amb els ciber-cafès de titularitat privada o associativa, i les acadèmies d´informàtica. També hi ha hagut algun cas de concertació amb centres escolars per tal d´utilitzar els recursos TICs de què disposen en benefici del conjunt de la població, fora dels horaris lectius.

Més enllà dels equips i eines físiques i connectades a la Xarxa, el ple gaudiment de les noves tecnologies també passa per disposar d´accés a Internet i comptes de correu electrònic gratuïts. En aquest sentit, alguns Ajuntaments i empreses privades locals en faciliten a la població. Aquest extrem és important no només per la vessant econòmica del tema (ja que avui dia hi ha moltes possibilitats d´obtenir això mateix en el sector privat) sinó sobretot per una qüestió d´identitat local i de garantia de continuïtat. Per aquest motiu – per citar un parell d´exemples – el Pla Director de Mataró ja es proposava donar correu electrònic a tots els ciutadans de la ciutat, a més d´un PIN local que facilités l´accés a informació personalitzada i la realització de tràmits directes; l´Ajuntament d´Arenys de Mar també proporciona correu electrònic per a tothom (junt amb la Diputació de Barcelona), amb el subdomini arenysdemar.lamalla.net, i amb l´avantatge que l´alta del servei és immediata i que el servei funciona amb el sistema de webmail que permet poder-lo consultar des de qualsevol ordinador connectat a Internet. Arenys.org és un altre cas d´organització – privada, en aquest cas – que fa el mateix.