L’Ajuntament d’Argentona aprova definitivament la nova Ordenança de Convivència Ciutadana

S’ha aprovat de manera definitiva i, per tant, ja es pot aplicar el nou capítol IV de l’Ordenança de Convivència Ciutadana referent a les Mesures Alternatives Reparadores (MAR). Un cop fets tots els tràmits administratius i transcorreguts els corresponents terminis d’informació pública, s’ha fet pública la seva aprovació definitiva i les esmentades mesures ja poden ser aplicades.
Es preveu, doncs, la possibilitat que la sanció imposada a adolescents i joves majors de 12 anys i menors de 18 anys, per infracció de les normes de la Ordenança de Convivència Ciutadana, puguin ser substituïdes per una Mesura Alternativa Reparadora. Els tipus de Mesures Alternatives Reparadores a aplicar podran ser: la reparació dels possibles danys realitzats; la realització de serveis a favor de la comunitat en forma d’activitats no retribuïdes d’interès social i/o comunitari; la realització de tasques sòcioeducatives; una amonestació de l’Alcalde destinada a fer-los comprendre la gravetat dels fets comesos i les seves conseqüències. En definitiva, el que es pretén és que els adolescents i joves d’aquestes edats, amb el vist i plau dels seus pares o tutors, puguin optar per reparar les seves faltes mitjançant aquestes mesures reparadores, de caràcter educatiu, social o dirigides a la comunitat, en lloc d’utilitzar les altres mesures purament punitives previstes a l’Ordenança.