L’Ajuntament de Mataró se suma a la signatura del Protocol de Col.laboració del Pla per a la Integració dels Immigrants de la comarca

Avui divendres, 6 de setembre, la regidoria d´Igualtat i Solidaritat ha presentat a comissió informativa el protocol de col.laboració per a la realització del Pla Comarcal d´Integració dels Immigrants a la comarca del Maresme. Aquest protocol el va signar el passat dimarts 3 de setembre l´Ajuntament de Mataró juntament amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments de Premià de Mar, del Masnou i de Pineda de Mar.


El pla comarcal d´integració comparteix els objectius del Pla Interdepartamental d´Immigració de la Generalitat que són: promoure una política global d’integració dels immigrants establerts a Catalunya, establir i dur a terme un seguit de programacions, de recursos i serveis coherents i coordinats de suport al ple desenvolupament personal i social dels immigrants estrangers, potenciar la participació d’aquests en la construcció nacional de Catalunya i promoure la informació i la sensibilització.

Per tot això es pacta,

Primer. És objecte del present protocol establir les bases de col·laboració per a la realització del Pla Comarcal d’Integració dels Immigrants a la comarca del Maresme, del qual n’és promotor el Departament de Benestar Social. Aquesta actuació tindrà com a finalitat contribuir a la plena incorporació d’aquests col·lectius en la vida social de la comarca, potenciant-hi la convivència i la cohesió comunitàries, així com la igualtat d’oportunitats, la lluita contra l’exclusió i la igualtat d’accés als recursos col·lectius.

L’acció se centrarà, principalment, en els programes d’actuació del Departament de Benestar Social en el marc del Pla Interdepartamental d’Immigració.

Segon. Amb la finalitat d’un partenariat el més ampli possible, el Pla es basarà en la participació del màxim d’entitats, serveis i administracions presents en el territori objecte del Pla. A tal fi, els signants es comprometen a cercar la participació i cofinançament d’altres administracions públiques i del sector privat.

En aquest sentit, els ajuntaments de la comarca del Maresme que així ho desitgin, podran adherir-se al Pla, mitjançant la signatura del protocol corresponent.

Tercer. Els plantejaments i accions que el Pla decideixi seran fruit de l’acord entre les administracions i els agents socials implicats. Així mateix, tots els documents de diagnosi, programació d’accions, avaluacions, etc., que es realitzin es lliuraran a totes les parts signants del present protocol.

L’Òrgan Tècnic d’Immigració del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya serà l’encarregat de la seva coordinació. Els ens locals facilitaran la infrastructura necessària pel desenvolupament de l’actuació (espai físic, telèfon, ordinador, suport administratiu i sales per a reunions), així com la col·laboració dels seus tècnics en aquells aspectes en que el Pla ho requereixi.

Quart. El Consell Comarcal del Maresme, l´Ajuntament de Mataró, l´Ajuntament de Premià de Mar, l´Ajuntament del Masnou i l´Ajuntament de Pineda de Mar, en tota la informació i difusió de les actuacions, haurà de destacar la col·laboració del Departament de Benestar Social.

Cinquè. La durada d’aquest protocol és fins el setembre de 2004. A partir de la data esmentada podrà ser objecte d’un nou període a definir.