L’Ajuntament de Premià de Dalt emet un comunicat per a informar els veïns de les properes actuacions relacionades amb les obres de la Riera

El seguiment i control de les obres d’urbanització seran a càrrec dels Serveis Tècnics Municipals

Pel que fa referència a la canalització de la Riera, a curt termini es reprendran les obres a la part alta d’aquesta via, concretament, des de Can Grau fins més amunt de l’escorxador. Les obres consistiran en la demolició del granit existent en el subsòl mitjançant voladures controlades o morters expansius que facilitin la continuació i acabament de l’obra.


Cal recordar que la canalització de la Riera l’executa l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a qui, de forma reiterada, l’Ajuntament de Premià de Dalt ha traslladat el seu disgust i la seva disconformitat, tant per la manera d’executar les obres com per l’incompliment dels terminis, i que han estat causa de molèsties a la població.

Quant a la urbanització, en el Ple Ordinari del passat 12 de març es va aprovar el projecte de Reposició de la urbanització i millores de les obres de soterrament de la Riera. Entre d’altres actuacions que es duran a terme hi ha la demolició de voreres, vorades, guals i paviments; el desmuntatge d’elements d’enllumenat, senyalitzacions, rètols, i mobiliari urbà…; embornals i recollida d’aigües; execució de paviments; enllumenat; senyalització; col·locació de mobiliari urbà i soterrament de línies elèctriques i telefòniques.
L’execució de les obres del projecte de reposició de la urbanització es farà en dues fases. La primera, des de Can Werboom fins la plaça de la Vila, i la segona, des de Can Werboom fins l’autopista, i des de la plaça de la Vila fins a l’escorxador, simultàniament.

Les obres d’urbanització les subvenciona l’Agència Catalana de l’Aigua amb un total de 1.487.461,21 ¤, però, tant l’adjudicació com el seguiment i control de les obres seran a càrrec dels Serveis Tècnics Municipals, fet que permetrà donar una ràpida resposta als possibles incidents que es produeixin i minimitzar així les molèsties als veïns que tota obra d’aquesta magnitud comporta.


NOTA Per a més informació, poseu-vos en contacte amb Premsa (Mònica Farré o Cristina Costa) als telèfons 617 38 39 74, 637 50 94 72, a través del correu electrònic pluraletc@airtel.net , o bé connecteu-vos al web municipal www.premiadedalt.org