La nova Llei d´Urbanisme facilita la cessió directa del 10% del sòl dels nous sectors de planejament a l´empresa municipal PUMSA

El consell extraordinari de l´empresa municipal d´urbanisme PUMSA que es va celebrar ahir, dimarts 5 de novembre, va acordar proposar a la Junta General de la societat, que es reunirà el proper dia 14, la modificació dels seus estatuts per tal d´ajustar-los a les previsions de la nova Llei d´Urbanisme que va entrar en vigor el mes de juny passat.


Aquesta nova llei crea les Entitats Urbanístiques Especials i la condició d´Administració Actuant.

Les Entitats Urbanístiques Especials són aquelles societats de capital íntegrament públic de caràcter local i que poden assumir competències urbanístiques de planejament i gestió, com seria el cas de PUMSA. Així, a partir de la nova llei aquestes passen a tenir el dret a rebre directament el sòl de cessió obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge de l´aprofitament urbanístic de l´àmbit d´actuació corresponent.

Aquest sòl cedit passa a integrar-se en el patrimoni públic de sòl i habitatge i s´ha de destinar a les finalitats previstes per la llei. Si és d´ús residencial es convertirà en habitatges de protecció pública i si el sòl té altres usos assignats es designarà a conservar i/o ampliar el patrimoni municipal de sòl.

La nova Llei d´Urbanisme clarifica i facilita el procediment de cessió, tot i que l´Ajuntament de Mataró abans de la seva entrada en vigor, una vegada aprovat el planejament i la gestió corresponents, ja posava a disposició de PUMSA, mitjançant diferents fórmules jurídiques, el sòl procedent de la cessió del 10% d´aprofitament mig.

Així, per aquest pocediment PUMSA està a punt d´entregar els 24 habitatges de protecció oficial, en règim de lloguer del carrer Jaume Comas, 16, que corresponen al 10% d´aprofitament del sector del Parc Central. I s´ha pogut fer també la promoció del Cal Collut i de la Via Europa, que han proporcionat un total de 151 habitatges de protecció oficial.

El primer traspàs directe que es farà emmarcat en la nova llei serà el del sector del Rengle II, així el 10% d´aprofitament mig passarà automàticament a PUMSA i no a l´Ajuntament com fins ara.