La presa de mostres

Articles del 39 al 44 del Reglament

Durant la funció inspectora a les empreses, es prenen tres mostres d´aigües residuals industrials, una mostra inicial, una mostra contradictòria i una mostra diriment.

Un cop precintades i identificades les mostres, es lliura la mostra contradictòria a l´interessat de l´empresa juntament amb les instruccions de conservació perquè aquest pugui procedir, si ho creu oportú, a la pràctica de la mostra contradictòria i, si s´escau, pugui sol•licitar la pràctica de l´analítica de la mostra diriment. 

Aquestes mostres s´han de conservar refrigerades. A més de la refrigeració, la mostra diriment podrà utilitzar, per la seva correcta conservació, altres sistemes.

Totes les analítiques s´han de dur a terme per una entitat habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Excepcionalment quan la complexitat de les determinacions a efectuar ho justifiqui, el Consell Comarcal del Maresme i/o l´Agència Catalana de l’Aigua, podran encarregar la realització de l´analítica a un altre laboratori de reconeguda solvència.

Els mètodes analítics a seguir són el establerts a l´annex III del Reglament i s´hauran d´indicar a l´acta d´inspecció. A requeriment del Consell Comarcal del Maresme, el laboratori ha de facilitar la descripció detallada del mètode analític seguit (PNT= procediment normalitzat de treball).

Per la mostra contradictòria el laboratori estén un certificat o document on ha de constar la identificació de la mostra, els resultats de les anàlisis practicades i les observacions que el laboratori o l´interessat hi vulgui fer constar. Aquest document és signat per ambdues parts i segellat pel laboratori en què s´han realitzat les anàlisis. Quan la mostra per practicar l´anàlisi contradictòria no es presenti en el termini i en les condicions establertes en el reglament, no s´ha de procedir a realitzar l´anàlisi, la qual cosa s´ha de fer constar a l´acta.

Les despeses generades per la pràctica de l´anàlisi contradictòria són a càrrec de la persona interessada.