La Regidoria de Cultura de l´Ajuntament de Vilassar de Mar

La regidoria de Cultura de l´Ajuntament de Vilassar de Mar ha organitzat una nova edició de la Mostra Literària. La presentació de treballs es pot fer fins el dia 4 d´abril a la mateixa regidoria. Tots els participants s´hauran d´agrupar per grups segons l´edat.


Així en el Grup A estaran inscrits els participants d´entre 6 i 8 anys, en el Grup B els de 9 a 11 anys, i en el C els de 12 a 14 anys. En aquests tres grups els premis seran lots de llibres. En el Grup D s´hi donaran cabuda als participants d´entre 15 i 18 anys i el guanyador rebrà 180 €. I per últim en el Grup E els concursants tindran de 19 anys en endavant i el guanyador tindrà un premi de 270 €. Hi haurà un únic premi per grup i especialitat ja que en tots els grups hi haurà les modalitats de prosa i poesia. El treballs hauran de ser individuals, escrits en català i inèdits. El veredicte es farà públic el dia 25 d´abril a 2/4 de 8 del vespre al Museu Monjo.
L´Ajuntament de Vilassar de Mar enviarà les obres premiades a l´Ajuntament que organitza la fase comarcal per poder participar en la fase final de la XX Mostra Literària del Maresme. Així mateix, l´Ajuntament publicarà les obres guanyadores en una primera edició.
A continuació us adjunto les bases completes per participar:
BASES

1.Participants
1.1 Hi haurà cinc grups, repartits de la manera següent:
Grup A: de 6 a 8 anys
Grup B: de 9 a 11 anys
Grup C: de 12 a 14 anys
Grup D: de 15 a 18 anys
Grup E: de 19 anys endavant
1.2. Els participants han de ser residents o vinculats a Vilassar de Mar.

2.Obres concursants
2.1. En tots els grups hi haurà les modalitats de prosa i poesia.
2.2. Els treballs hauran de ser individuals, escrits en català i inèdits. En queden exclosos els treballs que ja hagin estat premiats en altres concursos.

3.Característiques
3.1. El tema dels treballs serà lliure i l´extensió no superarà els 5 DIN-A-4 per als grups A, B i C. Pel que fa als grups D i E, l´extensió mínima serà de 5 DIN-A-4 i la màxima de 15 DIN-A-4. En la modalitat de poesia, l´extensió indicada és a títol orientatiu.
3.2. Tots els treballs seran escrits a una sola cara i a doble espai.
3.3. Els treballs tècnics i científics queden exclosos de la present convocatòria.
3.4. Es presentarà l´original, 5 còpies i un disquet que contindrà l´obra gravada en un fitxer que portarà el mateix títol que el de l´obra presentada i que estarà degudament identificat a l´etiqueta amb el lema, el grup i la modalitat.
3.5. Un mateix autor només podrà concursar amb dues obres per modalitat com a màxim.

4.Pliques
4.1. Totes les obres, originals i còpies, portaran el títol, el lema, el grup i la modalitat amb el qual es distingirà l´autor a l´encapçalament.
4.2. S´hi adjuntarà un sobre tancat on s´indicarà el títol, el lema, el grup i la modalitat.
4.3. Dins el sobre hi haurà una targeta amb el nom, cognoms, adreça, telèfon de l´autor i fotocòpia
del DNI en el cas dels grups D i E.

5.Presentació de treballs
5.1. Els treballs es lliuraran a la Regidoria de Cultura de l´Ajuntament, de dilluns a divendres, de 8 a 14 h, a l´edifici de l´antic casino, plaça de l´Ajuntament, 6.
5.2. El dia límit per a la presentació de treballs és el divendres 4 d´abril de 2003.

6.Premis
6.1. Hi haurà un únic premi per grup i modalitat. Si en algun cas el jurat ho considera oportú, es concedirà un segon premi.
6.2. En els grups A, B i C, els premis seran lots de llibres.
4.4. En el grup D, el premi serà de 180 €.
4.5. En el grup E, el premi serà de 270 €.

7.Jurat
7.1. El jurat estarà format per persones relacionades amb el món de la cultura.
7.2. A criteri del jurat, els premis podran ser declarats deserts o bé se´n podrà repartir l´import en diversos accèssits.


8.Veredicte
8.1. El veredicte es farà públic el divendres 25 d´abril, a dos quarts de vuit del vespre, al Museu Monjo. Els premis es lliuraran en el mateix acte.
8.2. L´Ajuntament de Vilassar de Mar enviarà les obres premiades a l´Ajuntament organitzador de la
fase comarcal per participar en la fase final de la XX Mostra Literària del Maresme.
8.3. L´Ajuntament publicarà les obres guanyadores en una primera edició.
8.4. Els concursants que no hagin estat premiats podran retirar les seves obres durant els dos mesos
següents a l´adjudicació del premi. Passat aquest termini, els originals que no hagin estat retirats podran ser destruïts.
8.5. Qualsevol imprevist serà resolt de manera inapel·lable pel jurat o l´Ajuntament de Vilassar de
Mar.
8.6. El fet de concursar implica l´acceptació total d´aquestes bases.