L’ERTO com a mecanisme contra la destrucció de llocs de treball. Modalitat Mecanisme RED pel sector turístic.

Tipus: Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
Convocatòria:
Adreçat a persones autònomes o empreses amb treballadors a càrrec
Descripció:
A partir de la reforma laboral aprovada el 28 de desembre 2021 l’ERTO es contempla com a instrument contra la destrucció de llocs de treball. A continuació s’informa sobre el nou paper que desenvoluparà aquest mecanisme:

Es podrà realitzar reducció de jornada o suspensió de contracte o bé per causes ETOP (econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció), o per força major.
S’entén per causes econòmiques quan existeixin pèrdues actuals o previstes, disminució persistent del seu nivell d’ingressos o ventes. S’entén per persistent si durant dos trimestres consecutius el nivell d’ingressos ordinaris o ventes de cada trimestre és inferior al registrat en el mateix trimestre de l’any anterior.
S’entén per causes tècniques quan es produeixin canvis en els mitjans o instruments de producció
S’entén per causes organitzatives quan es desencadenin canvis en l’àmbit dels sistemes o mètodes de treball del personal o en la manera d’organitzar la producció
S’entén per causes productives quan es produeixen canvis en la demanda dels productes o serveis que l’empresa col·loca en el mercat.
Ens referim a força major quan siguin conseqüència de decisions adoptades per l’autoritat pública competent.
 
En ambdós supòsits, s’haurà d’aplicar la següent normativa:
– La reducció de jornada podrà ser d’entre un 10% i un 75%.
– Durant el període d’aplicació, l’empresa podrà desafectar o afectar les persones treballadores en funció de les alteracions en l’activitat de l’empresa.
– Durant el període ERTO, no es podran realitzar hores extraordinàries ni establir noves externalitzacions d’activitat, com tampoc concertar noves contractacions laborals.
– Durant la reducció o suspensió, l’empresa està obligada a ingressar les  quotes corresponents a l’aportació empresarial.
– Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de Treball. Té dues modalitats.
o   Cíclica. Determinat per la conjuntura macroeconòmica. Màxim un any.
o   Sectorial. Quan s’apreciïn canvis permanents en un sector d’activitat i generin necessitats de requalificació. Màxim un any amb dos pròrrogues de 6 mesos.
o   Per a la persona afectada, la prestació serà del 70% cotitzat sobre la base reguladora (mitjana últims 180 dies). Serà incompatible amb la realització de treball per compte pròpia o compte aliena a temps complert. Serà compatible amb una altra feina per compte aliena a temps parcial. El temps de percepció de la prestació no tindrà consideració de temps cotitzat.
 
Les empreses podran obtenir exempcions en la cotització SS per contingències comuns:
– 20% per ERTE’s ETOP.
– 90% per causa major temporal
– 90% per impediment o limitació de l’activitat.
– 60% (4 mesos) + 30% (+4 mesos posteriors) + 20% (+4 mesos posteriors) per ERTES que s’apliqui Mecanisme RED modalitat cíclica.
– 40% per ERTES que s’apliqui Mecanisme RED modalitat sectorial.

La modalitat Mecanisme RED l’ha d’aprovar pel Govern Espanyol i es divideix en dues fases:
Fase 1: Comunicació inicial del període de consultes
Fase 2: Comunicació de la decisió final
Podeu consultar el procediment Mecanisme RED a tall d’exemple clicant aquí

L’01 d’abril 2022 s’ha aprovat la utilització d’aquesta modalitat per a les següents activitats:
7911 actividades de las agencias de viajes.
7912 actividades de los operadores turísticos.
7990 otros servicios de reservas y actividades.

Aquesta publicació és informativa. En cas de tenir intenció d’acollir-se a un ERTO, llegeixi la normativa i/o contacti amb el seu gestor per assegurar-se que compleix amb els requisits.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: per al sector turístic: de l’01 d’abril 2022 fins a 31 de desembre 2022.
Accès al tràmit: Clica aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució:
Reforma laboral: Reial Decret Llei 32/2021
Ordre PCM/250/2022 (Mecanisme RED sector turístic)
Enllaç: –