Les arquetes de registre

Article 9 del Reglament

Article 9 Escomeses dels establiments industrials i arquetes de registre

  • 9.1. Les connexions a la xarxa han d’ésser independents per a cada establiment industrial. 
  • 9.2. Tota instal•lació que aboqui aigües residuals no domèstiques o que necessiti autorització d’abocament segons preveu aquest Reglament i altra legislació vigent, haurà d’ubicar, abans de la connexió al sistema i en totes i cadascuna de les connexions de les que disposi, una arqueta de registre lliure de qualsevol mena d’obstacle i accessible en tot moment als serveis tècnics competents per a l’obtenció de mostres.
  • 9.3. L’arqueta s’instal•larà a l’exterior, sempre que sigui possible. L’establiment no podrà tenir cap connexió posterior a l’arqueta. Les seves dimensions no seran inferiors de 60 per 60 centímetres de superfície i d’una fondària per sota del nivell inferior de la canonada de desguàs, encara que a criteri dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal podran acceptar-se altres configuracions si les circumstàncies ho justifiquen.
  • 9.4. Els titulars dels establiments industrials tenen el deure de facilitar al Consell Comarcal del Maresme qualsevol documentació tècnica referent a les característiques i situació de les arquetes de registre previ requeriment a l’efecte.
  • 9.5. Els establiments hauran d’unificar sempre que sigui tècnicament possible els abocaments generats pels processos productius i, alhora, respectaran les xarxes separatives
  • de tal manera que no podran abocar les aigües pluvials en la xarxa interna de les aigües residuals i viceversa. Per a un mateix establiment i en la mesura que així sigui possible existirà un únic punt d’abocament.
  • 9.6. L’arqueta haurà de disposar d’un element aforador, d’acord amb el que estableix l’annex 3 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, amb un registre totalitzador per a la determinació exacta del cabal abocat. Si els volums d’aigua consumida i els volums d’aigua abocada són aproximadament els mateixos, i els cabals abocats no són superiors a 25 m3/dia, la mesura de la lectura del cabal d’aigua per abastament podrà ésser utilitzada com aforament del cabal abocat quan el permís d’abocament així ho estableixi.
  • 9.7. Els canals amb totalitzadors que permetin el mesurament i el control de manera acumulada dels canals abocats han de complir les normes ISO 1438 (1980) i 4359 (1983) i estar instal•lats segons el que aquestes disposin. En cas que no es compleixin aquestes normes, caldrà disposar de la documentació que descrigui la fórmula aplicable al canal instal•lat i les condicions d’utilització. En tot cas, s’haurà de disposar dels certificats de calibratge i d’instal•lació correcta del canal emesos per la casa fabricant i per la casa instal•ladora respectivament, o bé per un organisme oficial.
  • 9.8. Per a la realització de les obres caldrà obtenir, amb caràcter previ, els permisos, llicències municipals i demés autoritzacions previstes a la legislació urbanística i de règim local.