Maltractament a la gent gran

3.1.- Guia territorial d’intervenció en el maltractament a les persones grans.

Qui pot utilitzar el servei:

Requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud:

Cost per al destinatari:

Aportació econòmica (liquidació CCM, altres): conveni ajuntament- CCM; CP ; subvenció DIBA

Finançament del servei: CP, DIBA

oneixement de grau corresponent. Aquestes funcions es desenvolupen mitjançant accions concretes.

qui pot utilitzar el servei

Professionals dels serveis socials bàsics de la comarca més els de SALUT, MOSSOS, Jutjats i 3r sector (residencies de gent gran, empreses del Servei de Atenció Domiciliaria, Creu Roja)

requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Presencialment, telefònicament, correu electrònic.

cost per al destinatari

Gratuït.

Finançament del servei:

Contracte Programa i subvenció DIBA