Maria Teresa Mora i Vila 
MARIA TERESA MORA I VILA
 
 

Nascuda a Calella, l’any 1953. És llicenciada en Geografia i Història. Es va dedicar a la història sobretot la història local de Calella i de Malgrat de Mar. Va guanyar el XXV Premi Iluro de monografía històrica, concedit per la Caixa Laietana


 


  • Societat i economia. Calella 1737-1758 

  • Malgrat al vuit-cents. Estudi socioeconòmic 


Extracte de l’estudi: Societat i economía. Calella 1737-1758


“Analitzant les ocupacions que tenia la gent de la vila, s’observa que el gruix de la població es dedicava, en els dos anys estudiats a les feines del camp i del mar. Pero aquests dos grups no es mantingueren estables durant aquest període. En el primer any, els dos grups ocupaven un percentatge molt similar de gent, mentre que en el segon any, el grup de la marina va augmentar i es posa al davant. Pero aquest no va ser l’unic canvi: també hi hagué canvis qualitatius. Així en el grup de l’agricultura es por observar com d’un any a l’altre el nombre de jornalers disminueix de forma espectacular: si l’any 1737 eren 51, el 1758 pasen a ser només 4. Aquest fet esta en contraposició al que era la tendencia generalitzada al Principat d’anar cap a una major proletarització al camp. Dins del grup de la marina el canvi més significatiu va ser la desaparició dels remitgers, és a dir d’aquells pescadors que anaven a parts en els guanys de la pesca, i l’augment dels mariners. Aquest canvi, pero, creiem que va ser només de nom i no suposava un canvi qualitatiu”