Mataró subscriu la declaració del grup de ciutats mitjanes de la segona corona metropolitana de Barcelona

Set ciutats es comprometen a treballar conjuntament i demanen participar en el debat de la configuració metropolitana

Dimecres,18 de setembre, ha estat presentat a Vilafranca del Penedès una
declaració conjunta de les ciutats mitjanes de la segona corona metropolitana de Barcelona
, entre les quals hi ha Mataró.

L´alcalde, Manuel Mas, i representants municipals de Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca i Vilanova manifesten en la declaració la seva voluntat de participar de forma activa en els processos de debat d’abast territorial, amb ple coneixement, amb corresponsabilitat, aportant la visió d’una àmplia part del territori i amb voluntat integradora en el projecte global metropolità.


En els últims deu anys, les ciutats esmentades han dut a terme reunions de treball per a examinar problemàtiques comunes, per a intercanviar experiències i, molt especialment, per a seguir els treballs d’elaboració del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona. Aquest procés de reflexió conjunta ha anat fent palesa una realitat metropolitana basada en una ciutat central potent, capaç de captar dinàmiques externes, i un sistema territorial de caràcter policèntric, articulat al voltant de les ciutats mitjanes.

Aquesta organització complexa de caràcter policèntric, que parteix d’un equilibri territorial existent, és un factor de singularitat en relació a altres àrees metropolitanes del continent. I possiblement, en l’aspecte productiu, el principal actiu de competitivitat del nostre país i de la mateixa regió metropolitana de Barcelona.

Per tal de participar activament, els representants de les 7 ciutats es comprometen a mantenir la continuïtat del grup de treball, amb voluntat de potenciar-lo com instrument de reflexió i de formulació de propostes.

D´entrada, es parteix de sis primeres línies de treball que apunten una determinada visió metropolitana i que seran la base de la participació coordinada d’aquestes ciutats:

1.- Apostar per una política de mobilitat equilibrada i fonamentada en la intermodalitat;

2.- Reconèixer el paper de ciutats dinamitzadores del sistema metropolità. Enfortir els subsistemes urbans articulats a cada ciutat;

3.- Potenciar la rehabilitació dels teixits urbans existents front els creixements en extensió;

4.- Descentralitzar els equipaments, les dotacions i les funcions de capitalitat. Desenvolupar un model en xarxa per a la distribució de funcions;

5.- Protegir de forma efectiva els espais oberts. Preservar la identitat del territori;

6.- Definir de forma clara i transparent les reserves per a les infrastructures i dotacions mediambientals d’abast supra local.

Participació en els àmbits de debat territorial

En la declaració institucional conjunta, les ciutats mitjanes de la segona corona sol·liciten participar en els àmbits de debat territorial on es discuteixi la configuració metropolitana amb l´objectiu de contribuir a una visió més global, que aporti la coherència de reconèixer i sumar les diferents realitats.

Aquestes ciutats, a més de contribuir a la potencialitat econòmica, consideren que poden ajudar amb el seu equilibri intern, a la cohesió social de l’àrea: incorporant els creixements i els canvis a uns teixits urbans ja consolidats en uns territoris estructurats.

Amb la voluntat política de participar, i amb l’ànim de sumar amb la ciutat central tot ajuntant els potencials de cadascú, volem propiciar un marc de discussió que permeti parlar globalment dels reptes metropolitans, planificar des d’una visió àmplia les infrastructures, els equipaments, les dotacions, etc. i lluitar perquè siguin realitat.