Estratègia de transició energètica i canvi climàtic al Maresme

4 fases

Tenint en compte les amenaces que es desprenen dels informes científics que es van publicant de forma regular, el Consell Comarcal inicia un estudi, juntament amb la Diputació de Barcelona, per avaluar la vulnerabilitat de la comarca i les emissions de gasos d’efecte hivernacle, així com les accions que cal emprendre per crear una comarca més resilient i compromesa amb els objectius europeus de reducció de les emissions.

L’estudi s’elabora en col·laboració amb la consultora Estudis Ramón Folch que s’encarrega de la recopilació de dades, un ampli estudi DAFO de la comarca, proposta d’escenaris concrets amb un objectiu per l’any 2030 i un disseny d’estratègies comarcals per assolir els reptes de la mitigació i adaptació al canvi climàtic. El resultat és l’Estratègia de transició energètica i acció climàtica del Maresme.

L’estudi es pot consultar aquí: Imatge de la portada Resum Executiu i Imatge portada Estudi llarg.

Per reforçar el compromís de la institució en favor de polítiques que puguin reduir la vulnerabilitat al Canvi Climàtic, al març de 2021 s’aprova la Declaració d’Emergència Climàtica del Maresme (enllaç a la declaració), una declaració que no vol quedar-se en paraules sinó en compromisos d’acció:

  1. Creació d’una Mesa de treball per d’adaptació al Canvi Climàtic de la comarca del Maresme com a fórmula participativa, inclusiva i transversal.
  2. Iniciar els tràmits per la creació de l’Observatori de Canvi Climàtic del Maresme.

El CCM entoma l’Estratègia amb el ferm compromís de donar-li continuïtat amb la creació de la Mesa de treball per l’adaptació al Canvi Climàtic del Maresme (Metacc). L’objectiu serà obtenir un full de ruta clar i eficient per implementar accions i mesures supramunicipals que augmentin la sostenibilitat i la resiliència de la comarca, comptant amb el consens del territori i la implicació d’amplis sectors, així com donar el suport necessari als ajuntaments que per les seves dimensions i recursos no poden afrontar tot sols aquest nou camí de transformació. 

Com a punt d’inici de la Metacc, s’ha constituït la Comissió Científica de Canvi Climàtic del Maresme (enllaç a la comissió científica) que té per objectiu:

  • Donar suport al procés emprès.
  • Aportar perspectives importants pel desenvolupament de les estratègies d’adaptació locals.
  • Enriquir les mesures proposades. 
  • Involucrant diferents instituts de recerca i experts sobre temàtiques relacionades amb la gestió dels recursos naturals i les dinàmiques dels canvis al territori

Es necessari que el procés d’implementació de les accions compti amb un pla de seguiment i control adequat des de l’inici fins al final, tenint en compte que algunes mesures s’han de desenvolupar amb un horitzó de temps llarg. Aquest seguiment serà el principal objectiu de l’Observatori de Canvi Climàtic del Maresme. Així mateix, també vol ser l’altaveu de la comarca en polítiques de transició energètica, resiliència, biodiversitat i recursos naturals. L’Observatori es preveu establir durant el tercer trimestre de 2022.

El paper dels Ajuntaments és vital per dur a bon port les accions que es derivaran de l’Estratègia enriquida i millorada per la comissió d’experts. En el segon trimestre del 2022 es crearà un grup de treball amb els Ajuntaments i el Consell Comarcal del Maresme per integrar perspectives municipals, prioritzar les intervencions més urgents. Trobar la fórmula de col·laboració més adequada per desenvolupar de forma seqüencial, eficient i robusta les mesures que s’acordin. 

8 eixos d’adaptació al canvi climàtic

filter_1

Governança per a l’adaptació i la resiliència

filter_2

Gestió integrada del cicle de l’aigua

Promou l’actuació coordinada per part de les administracions implicades en l’adaptació al canvi climàtic, els agents econòmics, socials i les institucions de recerca. Inclou el seguiment de l’evolució dels efectes del canvi climàtic a la comarca, la presa de decisions amb base experta i la prevenció del risc.

Aquest eix aglutina l’actuació per reduir la dependència dels recursos hídrics disponibles actualment, a través del consum eficient, la disponibilitat de fonts alternatives i la reducció del risc de les infraestructures

filter_3

Gestió forestal sostenible

filter_4

Reducció de la incidència d’inundacions i rierades

Impulsa accions a escala comarcal que permetin incrementar el valor dels boscos del Maresme per millorar la viabilitat econòmica de la gestió forestal sostenible i preservar els valors econsistèmics que proveeixen

L’actuació coordinada entre administracions ha de reduir els danys dels episodis de rierades i preservar i recuperar els valors naturals dels espais associats a rieres i torrents

filter_5

Conservació del litoral davant l’increment dels temporals i la pujada del nivell del mar

filter_6

Preservació de la biodiversitat

Planifica actuacions per reduir la pèrdua de superfície de les platges i posa en valor els projectes de naturalització de platges i passejos en espais d’oportunitat

Preservació dels espais naturals existents a la comarca, fent compatible la seva protecció amb la convivència amb activitats econòmiques i socials

filter_7

Preservació del sòl agrícola i dinamització d’espais agraris.

filter_8

Suport a un model turístic resilient i responsable

S’impulsa l’adaptació dels espais de la comarca als efectes del canvi climàtic, suport al desenvolupament de l’activitat i posada en valor dels productes de la comarca

Es promou un model turístic que posi en valor estratègies empresarials ambientalment sostenibles.

4 eixos de mitigació del canvi climàtic

filter_1

Generació energètica renovable local

filter_2

Eficiència energètica en edificis

Reduir les emissions de l’edificació en global, alhora que possibilitar una transició de la mobilitat sostenible verda.

Reduir les emissions de l’edificació i el consum d’energia final, atenent a les possibles mesures de rehabilitació energètica.

filter_3

Mobilitat sostenible i desmaterialitzada

filter_4

Gestió de la transició energètica

Reduir el consum energètic i les emissions associades al volum del transport, que com a àmbit ocupen gairebé el 50% de les emissions de la comarca.

Generar els ens necessaris per gestionar els recursos i la feina derivada d’aquesta Estratègia per la transició energètica i el clima del Maresme.