Modificació del termini establert a la base 3.1 i 3.2 de les bases d’execució del PUOSC per a les anualitats 2011 i 2012

Modificació del termini establert a la base 3.1 i 3.2 del Decret 101/2008, de 6 de maig, d’aprovació de les bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, per a les actuacions incloses en el PUOSC corresponents a les anualitats 2011 i 2012