Nous sol·licitants i sol·licitants que el 2008 van quedar fora per manca de pressupost


Qui són?

Els Nous Perceptors són aquelles persones que durant el 2008 no van demanar l´ajut o que no se´ls hi va concedir, ja sigui perquè no complien els requisits o per manca de pressupost, independentment de l´anualitat que hagin formalitzat el contracte. També es consideren Nous Perceptors aquells usuaris que van rebre l´ajut anys anteriors però que durant el 2008 no el van tramitar.


Documentació que han de presentar els nous perceptors:

Juntament amb la sol·licitud  
MODEL 0 “SOL·LICITUD D´AJUTS AL LLOGUER PER A PERSONES AMB DIFICULTATS” CONVOCATÒRIA 2009 degudament complimentada hauran d´adjuntar la següent documentació:

{.d}1) Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE/passaport del/la sol·licitant i de TOTS els membres de la U.C.


-2) Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En el cas que el/la sol·licitant de la subvenció que visqui a l´habitatge sigui el cònjuge del titular contractual, haurà d´acreditar el dret d´ús sobre l´habitatge aportant la sentència judicial o, si escau, el conveni de separació o divorci.


-3) Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada de tots els rebuts de lloguer corresponents a l´any 2009 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud, o quan no es disposi dels rebuts, altres documents amb què s´acrediti que s´està al corrent de pagament.


-4) Certificat de convivència o volant d´empadronament que acrediti el domicili d´empadronament de la persona sol·licitant i de les persones que conviuen a l´Habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud.


-5) Informe de la vida laboral del/la sol·licitant i cadascun dels membres que formes la U.C en edat laboral. (Els sol·licitants jubilats i les persones que ens aportin tota la Declaració de la Renda 07 no han de dur aquest document)


-6) Justificant d´ingressos del/la sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la U.C en edat laboral. Al full de documentació que cal adjuntar de la sol·licitud MODEL 2 posa que “no caldrà que aportin la declaració de l´impost sobre la renda de els persones físiques/certificat tributari quan els òrgans que gestionen la tramitació de les sol·licituds tinguin el consentiment previ de totes les persones de la U.C per obtenir-lo per via telemàtica”. Aconsellem que tot i que posi que l´Oficina d´habitatge del CCM pot demanar les dades tributàries, degut al gran nombre d´errors que tenia l´Agència Tributària (AT) l´any anterior, els sol·licitants que tinguin la declaració de renda 2007 feta, ens l´aportin juntament amb  
l´autorització de l´agència tributària signada per tots els membres de la U.C. majors de 18 anys.

En el cas de no tenir declaració de la renda 2007 la U.C pot demostrar els ingressos mitjançant:
A) El Certificat d´imputacions de cadascuna de les persones de la UC en edat laboral.

De forma excepcional, en aquelles situacions especials en les quals no es puguin justificar ingressos, cal aportar:
B)  
Declaració responsable d´ingressos percebuts per sol·licitants d´ajuts per a pagar el lloguer a arrendataris amb risc d´exclusió social per motius residencials .


-7)  
Full de transferència bancària segons model normalitzat, a nom del/la sol·licitant i segellat pel banc.


-8)  
Declaracions responsables dels sol·licitants d´ajuts per a pagar el lloguer a arrendataris amb risc d´exclusió social per motius residencials segons model normalitzat per la Secretaria d´Habitatge degudament complimentada i signada.


-9)Certificat de reconeixement del grau de disminució emès per l´ICASS, si cal.{.D}


-{N}Terminis{N}
Data d´entrega de les sol·licitud és fins el 30 de juny de 2009 al Consell Comarcal del Maresme (CCM).
{.C}