Objectiu 2.- Promoció dels models de Societat de la Informació i del Coneixement


Per poder explicar les excel·lències de les NTICs cal saber-ne. Podem iniciar una tasca pedagògica una vegada que el Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca disposin d’una base formativa suficientment consolidada.

Objectiu 2.1.- Alfabetització informacional (Formació)

Els agents educatius del país han posat fil a l’agulla, incorporant continguts formatius relacionats amb les noves tecnologies. Es tracta de complementar la formació actual de l’ús dels instruments informàtics (tractament de textos, llenguatges de programació, fulls de càlcul, gestors de bases de dades…), amb els mecanismes necessaris per poder fer un bon ús de la informació i aconseguir coneixement. El nostre sistema educatiu es basa, sobretot, en la transmissió de continguts. Alguns països de parla anglesa complementen aquest aspecte amb la formació de l’ús d’instruments de recerca i anàlisi que permetin a l’alumne d’actualitzar el seu coneixement de forma continuada i amb independència dels continguts servits pel centre educatiu.

S’ha d’elaborar propostes formatives que suggereixin noves línies educatives a tots nivells i edats (seminaris, formació reglada, cursos…).

L’ensenyament mitjançant l’ús dels ordinadors no és una novetat. Ja fa uns 10 anys que existeixen programes educatius mitjançant els ordinadors. El concepte d’e-learning actualitza (com és tant habitual en els nostres dies), amb una nova etiqueta, la formació mitjançant Internet. La Universitat Oberta de Catalunya és un bon exemple de e-learning de casa nostra. No podem perdre de vista algunes consideracions com ara que per poder efectuar un curs formatiu per Internet es precisa d’un equipament informàtic i d´una petita formació inicial. En segon lloc, que el nivell de fracàs o abandó és superior que en les metodologies presencials, la soledat i la constància són dos elements fonamentals que afecten al rendiment educatiu. Per tant l’e-learning representa una indubtable oportunitat que requereix d’un canvi cultural que no s’ha produït, per tant cal començar amb sistemes mixts que proporcionin les avantatges de la flexibilitat de l’ús d’Internet i el contacte físic de les classes presencials.

Els Telecentres que en aquest moment s’estan implantant en el territori són un exemple formatiu enfocat a les TIC (Terrassa, Sant Pere de Ribes, Pla de l’Estany…). Les aules amb ordinadors preparats per a cursos de formació en temes informàtics o fins i tot preparats per desenvolupar activitats de teletreball són bones propostes per a complementar els aspectes formatius. L’experiència del Principat de Astúries, en què es van instal·lar una vintena de centres al llarg de tot el territori, va demostrar que passada la fase formativa les aules dels Telecentres han de cercar noves utilitats. El Consell Comarcal del Pla de l’Estany complementa els aspectes formatius amb servei de teletreball garantint la utilitat de l’equipament fora d’hores formatives.

A part de la promoció per la incorporació de continguts formatius, per part del Consell Comarcal, cal reflexionar en el fet que les ciutats són elements formatius d’un elevat potencial (Projecte Ciutat Educadora). La configuració urbanística, el tracte amb la gent, el trànsit, la iconografia, els mitjans d’informació i els actes culturals, entre molts altres, configuren un conjunt de recursos formatius que han de permetre formar la gent de les nostres ciutats. Les noves tecnologies poden proporcionar mitjans (plafons informatius, telefonia mòbil, PC en exposicions…), a més de constituir un objectiu formatiu.

El Consell ha de centrar, inicialment, el seu esforç formatiu en els ajuntaments que no disposen de mitjans per actualitzar els seus coneixements. La construcció d’una tutoria telemàtica per resoldre dubtes podria representar un element interessant a incorporar en la Intranet entre els ajuntaments.

Objectiu 2.2.- Transferència tecnològica

La comarca està farcida d’iniciatives tecnològiques públiques i privades d’escàs ressò fora de l’àmbit propi. El Consell Comarcal pot establir col·laboracions amb aquestes iniciatives innovadores per transferir aquestes bones pràctiques a d´altres àmbits, augmentant l’impacte i el valor sobre el territori. L’Ajuntament d’Arenys està implantant un sistema de connexió a la xarxa sense fils (Wi-Fi) a baix cost que pot representar una solució interessant per a molts altres municipis de la comarca.

Un banc de bones pràctiques i de recursos empresarials per Internet serà d’utilitat per moltes empreses i petits comerços que, per falta de mitjans no tenen accés a les innovacions tecnològiques.

Es requereixen persones per muntar aquesta xarxa de relacions. Ara bé, existeixen sistemes com poden ser els premis i jornades que poden afavorir l’aflorament d’iniciatives interessants en aquest aspecte.