Objectius del Servei d’Acollida Itinerant

Definir i posar en pràctica un model d´acollida per a qualsevol nou ciutadà al municipi, tot ordenant la xarxa pública de serveis, establint circuits clars, a la vegada que oferint un tracte en igualtat de condicions i normalitzat d´accés als serveis potenciant els processos informatius municipals.
Més concretament, pretenem:


  • Garantir l´accés en igualtat de condicions dels ciutadans als recursos i serveis municipals.

  • Facilitar l´autonomia de les persones nouvingudes al municipi.

  • Oferir eines informatives i formatives a les persones nouvingudes per afavorir la seva inclusió a la societat d´acollida, així com als professionals que atenen a la població.

  • Reforçar aquelles accions o programes entorn a l´acollida que ja s´estan duent a terme al municipi.
A més, el servei de primera acollida atorgarà certificats oficials, els quals tindran eficàcia jurídica en l´àmbit competencial de la Generalitat i dels ens locals, i també eficàcia en procediments d´estrangeria, adquisició de la nacionalitat i d´altres segons determini l´ordenament jurídic vigent.