Ocupacions primàries amb més contractes a l’Alt Maresme

 

L´Alt Maresme és l´àmbit de la comarca del Maresme on s´aglutina bona part de l´activitat turística de la comarca i, per tant, amb concentració d´hotels i tot d´activitats afins. Una activitat molt influenciada encara pel binomi sol-platja fet que fa que es desenvolupi de forma marcadament estacional, cosa que queda reflectida, sovint, en diferents indicadors del mercat laboral tals com l´ocupació, l´atur registrat i la contractació. Aquesta caracterització doncs, es veurà reflectida en el tipus d´ocupacions contractades.


A l’àmbit de l’Alt Maresme l’any 2016 van formalitzar-se un total de 38.723 contractes, el 37,3% del generats a la comarca aquell any, per a un total de 368 ocupacions. En van ser 4.819 d’indefinits per a 292 ocupacions i 33.904 de temporals per a 325 ocupacions diferents, és a dir, el 12,44% per un costat i el 87,56% per l’altre.


Si ens cenyim a les 50 ocupacions amb més contractes (vegeu taula 5.1) l’ocupació més utilitzada va ser la dels cambrers assalariats amb un còmput total de 6.638 contractes, més de la meitat (54,11%) dels formalitzats en aquesta ocupació en el conjunt de la comarca. Malgrat tot, només el 8% d’aquests van ser de caràcter indefinit. Amb la meitat de contractes la segona ocupació més contractada fou la dels peons de les indústries manufactureres amb 3.156 contractes. El pes de la contractació indefinida va ser encara més baix, del 3,64%. 


Si ens fixem ara en les 25 ocupacions amb més contractes indefinits (vegeu taula 5.1.1) també fou l’ocupació dels cambrers assalariats aquella que més en registrà. Un total de 531 contractes, l’11,02% de la contractació indefinida de l’àmbit. El seguí amb un 9,75% dels contractes la dels venedors de botigues i magatzems i més lluny ja la dels empleats administratius amb tasques d’atenció al públic ncaa amb el 4,38%.


Quan posem en relació les dues taules per veure quina fou l’ocupació amb un pes superior de la contractació indefinida veiem que va ser la dels dissenyadors de productes i peces de vestir amb un 69,85% de contractes indefinits. De fet, fou l’única ocupació d’aquestes que superà el llindar del 50%. S’hi acostà la dels agents i representants comercials amb un pes del 45,93%.


Quant als grans grups d’ocupació (vegeu taula 5.2), els nombres absoluts indiquen que aquell que va concentrar més contractes va ser el dels Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors amb 14.167, més d’un terç de la contractació de l’àmbit (36,59%). Ara bé, si considerem el pes de la contractació indefinida en relació al mateix grup aquell on aquest pes va ser més elevat va ser en els dels Directors i gerents amb un 74,36% de contractes indefinits, cosa que coincideix amb el que hem vist a escala comarcal.


Un altre gran grup que va superar el llindar del 50% va ser els dels Treballadoars qualificats en activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres amb un 59,05%. El tercer lloc l’ocupà el grup dels Empleats comptables, administratius i altres empleats d’oficina amb un pes dels contractes temporals del 24,78%.


Òbviament això són mitjanes per grans grups darrera de les quals s’amaguen situacions ben diverses depenent de les ocupacions, unes amb pesos molt rellevants de contractes indefinits i d’altres en què aquest és pràcticament inexistent. Per exemple, les ocupacions del gran grup dels Directors i gerents són llocs de treball amb alts graus de responsabilitat, amb la qual cosa sembla lògic que l’empresari necessiti algú en qui confiar i, per tant, moltes vegades això es queda reflectit en el tipus de contracte. De fet, bona part de les ocupacions han presentat pesos de la contractació indefinida importants.


En el cas del grup dels Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres la major aportació l’ha fet l’ocupació dels pescadors fluvials i de litoral amb un pes del 80%. I així caldria anar veient grup per grup.
 
TAULES: