Oferta Pública d’Ocupació

Darrer dia per presentar instàncies: 12 de novembre

 
Bases específiques
– 
Bases generals
– 
Model d’instància Els drets per prendre part d’aquest procés selectiu s’han d’ingressar al compte bancari: 2100-0287-36-0200494634 L’últim dia per presentar instàncies és el 12 de novembre de 2008 Bases generals publicades a: BOP núm. 74 de 26/03/08
-DOGC 5101 de 1/04/2008 Bases específiques publicades a: BOP núm. 233 de data 27/09/08
– DOGC núm. 5226 de data 1/10/08
– BOE núm.256 de data 23/10/08