Ordre del dia de la Comissió Informativa de Règim Interior, Promoció Econòmica i Cooperació Local que se celebrarà l’11 de maig a les 17:30h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 76 del Reglament Orgànic Comarcal, he resolt convocar als senyors consellers membres de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA i COOPERACIÓ LOCAL, el proper DIMARTS 11 de maig de 2004, a les 17:30 hores, a la seu del Consell Comarcal, per celebrar sessió ordinària, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Promoció Econòmica i Cooperació Local de 13 d´abril de 2004.


-1.- Aprovació, si s´escau, de la compatibilitat amb segona dedicació sol·licitada per la treballadora Sra. Eva Mancera i Lemus.


-2.- Aprovació, si s´escau, de la compatibilitat amb segona dedicació sol·licitada pel treballador Sr. Joaquim Serra i Sellarés.


-3.- Aprovació, si s´escau, dels Plecs de Clàusules Administratives i Tècniques que han de regir la contractació de l´externalització dels sistemes de correu electrònic i publicació en el web del Consell Comarcal i dels seus organismes autònoms.


-4.- Aprovació, si s´escau, de l´autorització, disposició i reconeixement d´una factura corresponent al mes d´abril en matèria de competència de la Comissió Permanent del Ple.


-5.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre aquest Consell Comarcal, la Diputació de Barcelona i l´Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró en el marc del projecte UPD d´assistència tècnica als Pactes Territorials per al Desenvolupament Local i d´Ocupació.


-6.- Aprovació, si s´escau, de l´adhesió a la xarxa núm. 9 “Finançament local i pressupost participatiu” del programa europeu URB-AL II.


-7.- Sol·licitud, si s´escau, d´una pròrroga per a la justificació de la subvenció rebuda per part del programa xarxa 41 per als projectes “Centre d´Atenció d´Animals Domèstics de Companyia” i “Creació d´un entorn virtual de treball col·laboratiu entre els ajuntaments i el Consell Comarcal del Maresme”.


-8.- Aprovació, si s´escau, de despeses corresponents a exercicis tancats.


-9.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 90/04, de 31 de març de 2004, referent a l´aprovació del Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació per procediment negociat sense publicitat de la direcció d´execució de les obres de construcció del “Centre d´Animals Domèstics de Companyia del Maresme”.


-10.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 97/04, de 6 d´abril de 2004, referent a l´assignació d´una valoració de nivell A al projecte presentat per l´Ajuntament de Sant Pol de Mar “Trasllat i organització del llegat de Pere i Joan Corominas de la seu social de la Fundació de la Família Corominas”, en el marc de la convocatòria d´ajuts per a projectes d´abast comarcal (ACOM) de 2004.


-11.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 98/04, de 6 d´abril de 2004, referent a la desestimació de la sol·licitud formulada pel Sr. Jordi Abel Fabré, actuant en nom i representació del Sr. Miquel Guardiola Cararach, en relació a una finca situada al paratge Les Costes de Tiana.


-12.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 103/04, de 26 d´abril de 2004, referent a l´adjudicació del contracte administratiu d´obres d´execució del Centre d´Atenció d´Animals Domèstics de Companyia (CAAD), Fases 1 i 2 i Camí d´accés, a l´empresa Vias y Construcciones, SA.


-13.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 105/04, de 27 d´abril de 2004, referent a l´adjudicació del contracte administratiu de consultoria i assistència per a la direcció d´execució de les obres de construcció del “Centre d´Atenció d´Animals Domèstics de Companyia del Maresme” (Fases 1 i 2 i camí d´accés) a l´arquitecte tècnic Sr. Benito Ruiz i March.


-14.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 107/04, de 28 d´abril de 2004, referent a la sol·licitud al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya de diversos cursos de formació ocupacional en el marc de la resolució TRI/863/2004 d´1 d´abril.


-15.- Informes, precs i preguntes.

Mataró, 6 de maig de 2004

El president de la CI de Règim Interior,
Promoció Econòmica i Cooperació Local


Sebastià Pujol i Puig