Ordre del Dia de la Comissió Informativa de Serveis Personals (9/11/04)


En ús de les atribucions que em confereix l’art. 42 del Reglament Orgànic Comarcal, he resolt convocar als senyors consellers membres de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PERSONALS, el proper DIMARTS 9 de novembre de 2004, a les 17:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, per celebrar sessió ordinària, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Serveis Personals de data 19 d´octubre de 2004.


-1.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´IMPEM de l´Ajuntament de Mataró, per a la millora de la igualtat d´oportunitats d´accés i condicions al mercat laboral dels col·lectius en risc d´exclusió social.


-2.- Aprovació, si s´escau, de la separació del Consell Comarcal del Maresme del Consorci Pangea Arco Mediterraneo.


-3.- Aprovació, si s´escau, de la proposta d´acord sobre la protecció de les persones amb dependència social.


-4.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Pineda de Mar per l´edició del “Calendari de la Seguretat Viària 2005”.


-5.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració col·lectiu de músics del Maresme.


-6.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació AGI, per a la utilització de recursos per a la violència domèstica.


-7.- Aprovació, si s´escau, de la creació del servei de suport als Serveis Socials en violència domèstica.


-8.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Mataró, per a la prestació del servei de transport adaptat “porta a porta”.


-9.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Ajuntament de Calella per al finançament del servei de menjador escolar del CEIP La Minerva de Calella.


-10.- Aprovació, si s´escau, de diversos ajuts individuals de desplaçament no obligatori.


-11.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Malgrat de Mar, per al finançament del servei de transport escolar no obligatori.


-12.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, per al finançament del servei de transport escolar no obligatori.


-13.- Aprovació, si s´escau, d´una sol·licitud d´ingrés extraordinari al Departament de Benestar i i Família de la Generalitat de Catalunya.


-14.- Acceptació, si s´escau, d´una subvenció del Departament de Cultura per l´Arxiu Històric Comarcal.


-15.- Acceptació, si s´escau, d´una subvenció de la Direcció General de la Infància de la Generalitat de Catalunya per a l´EAIA anualitat 2004.


-16.- Informes, precs i preguntes.

Mataró, 4 de novembre de 2004

El President de la Comissió Informativa
de Serveis Personals
Francesc Xavier Serra i Vigil