Ordre del Dia de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat (9/11/04)


En ús de les atribucions que em confereix l’art. 42 del Reglament Orgànic Comarcal, he resolt convocar als senyors consellers membres de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, el proper DIMARTS 9 de novembre de 2004, a les 18:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, per celebrar sessió ordinària, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat de 19 d´octubre de 2004.


-1.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració en l´àmbit de meteorología amb l´IES Doménec Muntaner de Canet de Mar.


-2.-Aprovació, si s´escau, del programa de manteniment de lleres públiques al Maresme 2004/2005.


-3.- Aprovació, si s´escau, de l´ampliació del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Calella per a la implantació d´un sistema de gestió de l´ús públic de les platges segons la norma ICTE.


-4.– Encarregar, si s´escau, a l´empresa d´economia mixta SIMMAR SL la realització dels treballs d´assessorament que corresponen al Consell Comarcal del Maresme dins de l´addenda d´ampliació del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Calella per a la implantació d´un sistema de gestió de l´ús públic de les platges segons la norma ICTE.


-5.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 249/04 de data 30 de setembre de 2004, referent a la renúncia de la subvenció atorgada per l´Agència de Residus de Catalunya per a la implantació d´una deixalleria mancomunada de Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt.


-6.- Informes, precs i preguntes.

Mataró, 4 de novembre de 2004
El President de la CI deTerritori i Sostebilitat


Josep Jo i Munné