Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 13 de desembre de 2016

a les 19:00h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 13 de desembre de 2016, a les 19:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent,

0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 27 de setembre de 2016.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

1. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses de competència de la Comissió Permanent del Ple.

2. Aprovació, si s’escau, de diversos reconeixements extrajudicials de crèdit.

3. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del contracte “Prestación de servicios postales y telegráficos de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A” per l’any 2017.

4. Aprovació, si s’escau, de la modificació del contracte administratiu per l’arrendament i establiment de preus unitaris de manteniment de màquines de reprografia pel Consell Comarcal del Maresme.

5. Aprovació, si s’escau, de la revocació total de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per l’actuació “Instal·lació i configuració dels elements que permeten interconnectar els serveis de la plataforma ABSIS registre d’entrades i sortides i gestor d’expedients amb la plataforma electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya”.

6. Acceptació, si s’escau, de la subvenció atorgada pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2016-2017 per a despeses de reparacions, manteniment i conservació.

7. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 407/16 de data 7 de novembre sobre l’aprovació dels errors materials de transcripció detectats en l’adjudicació del contracte Serveis de Comunicacions del Consell Comarcal del Maresme i els organismes adherits.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

8. Aprovació, si s’escau, de la rectificació d’un error material de transcripció detectat en l’adjudicació dels serveis de transport escolar a centres docents de la comarca del Maresme, per als cursos escolars 2015/2016 i 2016/2017, aprovat per acord del Ple de data 15 de novembre de 2016.

9. Acceptació, si s’escau, la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, destinada a la gestió del Servei de Transport Escolar No Obligatori per al curs 2015/2016.

10. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del contracte administratiu del Servei d’Assessoria en Mobilitat Internacional per a joves a 23 municipis del Maresme amb l’entitat Nexes Interculturals de Joves per Europa.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

11. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria de Medi Ambient de competència de la Comissió Permanent del Ple.

12. Aprovació, si s’escau, de l’encàrrec del Projecte d’Obres de conservació i manteniment de les instal·lacions d’abastament d’aigua potable en alta del Maresme Nord. Any 2016.

13. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 418/16 de data 9 de novembre sobre la sol·licitud a l’Agència Catalana de l’Aigua, d’una subvenció directe per l’actuació “Obres d’arranjament de les afectacions més urgents del Torrent Roldós i Riera d’Agell”.

14. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 441/16 de data 2 de desembre sobre la modificació de la sol·licitud de subvenció directe a l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’actuació “Obres d’arranjament de les afectacions més urgents dels aiguats dels dies 12 i 13 als municipis de Cabrils, Cabrera de Mar i Vilassar de Mar”.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

15. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria de Benestar Social de competència de la Comissió Permanent del Ple.

16. Aprovació, si s’escau, dels Plecs de clàusules administratives particulars i els Plecs de prescripcions tècniques per la licitació de la Supervisió de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Consell Comarcal del Maresme, mitjançant procediment obert.

17. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 406/16 de data 7 de novembre sobre aprovar l’adjudicació de la contractació dels serveis de transport adaptat de les rutes 6, 6.1, 7 i 24 i d’una ruta de transport adaptat “porta a porta”.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

18. Aprovació, si s’escau, de la regularització de la despesa del contracte de gestió pel Servei de l’Oficina Tècnica Laboral del Maresme per l’any 2016 i 2018.

19. Aprovació, si s’escau, de la subvenció per la primera pròrroga del tècnic AODL 2016 del servei d’emprenedoria (MCN).

20. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 404/16 de data 4 de novembre sobre l’acceptació de la subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

21. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 419/16 de data 10 de novembre sobre l’aprovació del document de criteris per a la selecció de 8 persones “Joves titulats” que s’han de contractar en el marc de la subvenció atorgada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

22. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 433/16 de data 23 de novembre sobre concórrer  a la convocatòria del Departament de Treball, Afers socials i Famílies publicada al DOGC, ORDRE TSF/296/2016, de 2 de novembre,  per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa de Treball i Formació.

23. Informes, precs i preguntes. 

Mataró, 5 de desembre de 2016

El President

Miquel Àngel Martínez i Camarasa