Ordre del dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 19 de març de 2019

A les 18:00h

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l’Acta de la sessió de la Comissió Permanent del Ple de data 26 de febrer de 2019.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

1. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 76/19 de data 14 de febrer sobre l´aprovació de les Bases per a la creació d´una borsa de treball comarcal d´educadors socials. (155/2019)

ÀREA D´EDUCACIÓ I JOVENTUT

2. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses de competència de la Comissió Permanent del Ple en matèria d´Educació. (223/2019)

3. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses relatives al servei de transport escolar adaptat, pel període del 1 trimestre del curs 2018-2019 (232-2019)

4. Aprovació, si s’escau, de diverses despeses del servei de monitoratge de transport escolar i del servei d’acollida. (253/2019)

5. Aprovació, si s’escau, la renúncia parcial de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, destinada a la gestió de serveis de Transport Escolar No Obligatori (TENO), per al curs 17/18. (740/2018)

6. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 530/18 de data 19 de desembre sobre l´adjudicació del servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca del Maresme gestionats pel Consell comarcal del

Maresme. (729)

7. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 19/19 de data 16 de gener sobre desestimar el recurs potestatiu de reposició presentat per l´empresa SANED,SA, (CCM 729/2018)

ÀREA DE MEDI AMBIENT

8. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 98/19 de data 27 de febrer sobre l´aprovació de les Bases del procés de selecció d´un/a tècnic auxiliar, per a la realització del programa temporal “Seguiment de la concentració de metalls a les xarxes de sanejament de la comarca”. (86/2019)

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

9. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 60/19 de data 7 de febrero sobre l´acceptació del Fons de Prestació atorgat per la Diputació de Barcelona,, per el “Programa complementari per a la garantia del benestar social”. (CCM 815/2018)

10. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 101/19 de data 28 de febrer sobre interposar recurs de reposició contra el Decret de la Lletrada de l´Administració de Justícia de 18 de febrer de 2019, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, del Servei de Transport adaptat i/o assitit. (227/2019)

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

11. Aprovació, si s’escau, del desistiment parcial de la subvenció atorgada pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies, per al Programa Treball i Formació. (1069/2018)

12. Informes, precs i preguntes.

PUNT D´URGÈNCIA NÚM. 1.- Aprovació, si s´escau, de la resolució de l’expedient incoat contra AUTOCARS BARRERA SL per incompliment de les obligacions derivades del contracte.