Ordre del Dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 9 de febrer de 2016

a les 19:00h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 9 de febrer de 2016, a les 19:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent,

0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 19 de gener de 2016.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

1. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la Relació de llocs de Treball de la Corporació.

2. Aprovació, si s’escau, de les bases que regulen el procés selectiu d’un/a tècnic/a auxiliar inspector/a ambiental.

3. Aprovació, si s’escau, de la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat privada per part d’un/a treballador/a de la Corporació.

4. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 2/16 de data 12 de gener sobre sol·licitar a la Diputació de Barcelona assessorament jurídic per un procediment contenciós administratiu.

5. Ratificació, si s’escau, dels Decrets de Presidència núm. 24/16 de data 29 de gener, núm. 26/16 de data 1 de febrer i núm. 27/16 de data 2 de febrer sobre sol·licitar a la Diputació de Barcelona els recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2016, en el marc del Protocol de Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

6. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 30/16 de data 4 de febrer sobre la classificació de les empreses presentades en la licitació per la contractació del manteniment i suport del programari ABSIS de gestió d’expedients.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

7. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 28/16 de data 2 de febrer sobre rectificar d’ofici l’error material de transcripció detectat als Plecs de clàusules administratives particulars que regeix la licitació per la gestió del servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca del Maresme.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

8. Ratificació, si s’escau, del dispositiu primer del Decret de Presidència núm. 10/16 de data 21 de gener sobre rectificar d’ofici l’error material de transcripció detectat en el plec de clàusules administratives particulars que regeix la licitació del Servei d’assessorament jurídic i psicològic del SIAD Maresme.

9. Ratificació, si s’escau, del dispositiu segon del Decret de Presidència núm. 10/16 de data 21 de gener sobre rectificar d’ofici l’error material de transcripció detectat en el plec de clàusules administratives particulars que regeix la licitació del servei de transport adaptat.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

10. Aprovació, si s’escau, de la revocació parcial de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per la realització de l’acció “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat”.

11. Aprovació, si s’escau, de la revocació parcial de la subvenció atorgada en el marc de l’ordre EMO 349/2012 del Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica atorgat per el Servei d’Ocupació de Catalunya.

12. Informes, precs i preguntes. 

Mataró, 4 de febrer de 2016

El President

Miquel Àngel Martínez i Camarasa