Ordre del dia del Ple d’Arenys de Mar (dimecres, 27 de febrer de 2002)

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació d’acta.
Aprovació d’acte del Ple del mes de gener.

2.- Modificació del PGO en l’àmbit de la finca dels Pare Caputxins.
Es proposa la modificació del Pla General a la finca dels Pare Caputxins, per poder formalitzar la cessió d’un terreny per part dels pare Caputxins i poder tirar endavant la proposta de la construcció d’habitatges de protecció pública al Pla dels Frares.

3.- Conveni entre l’Ajuntament i l’Institut Català del Sòl.
Es proposa al Ple aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Arenys i l’Institut Català del Sòl per a la construcció d’habitatges de protecció pública al Pla dels Frares.

4.- Text refós de la modificaicó del PGO en el sector NP-9.
Pla parcial corresponent al sector NP-9 Sa Clavella Sapí.

5.- Text refós del Pla parcial P-9, subsector 1.

6.- Avanç de la revisió del PGO.
En relació amb l’avanç de la revisió del Pla General d’Ordenació redactat per CCRS arquitectes, es proposa adoptar l’acord d’exposar al públic per un termini de 2 mesos d’acord amb l’article 125 del Reglament de Planejament, l’Avanç de la revisió del Pla General d’Ordenació a fi que durant aquest termini es puguin presentar suggeriments, o altres alternatives del planejament.

7.- Modificació d’ordenances fiscals.
Es proposa aprovar la modificació de les ordenances fiscals núm. 8 reguladora de la taxa del cementiri municipal, o de l’ordenança nú. 31 reguladora de la taxa per la prestació del servei d’ensenyament a l’escola de música.

8.- Revisió de preus del servei Escola de Música.
S’aprova l’actualització del preu del contracte del servei de l’escola de música municipal corresponent a la segona anualitat del contracte, segons l’IPC acumulat.

9.- Modificació de les bases d’execució del pressupost municipal.
Es proposa modificar larticle 35è de les Bases d’execució del Pressupost de 2002, per tal d’ampliar el límit de les bestretes de caixa fica de l’Àrea de Cultura.

10.- Encàrrec de gestió a la Diputació de Barcelona.
Es proposa encomanar a la Diputació de Barcelona la gestió del Padró d’habitants i la formalització d’un conveni per fer-ho efectiu.

11.- Denominació de nuclis de població i de vies públiques.
La proposta que es fa consisteix en la creació d’un nucli de població “Hort del Bisbe, al districite 2n. secció 3ra, amb la definició de les illes 45, 46 i 47. Creació del nucli “Canyadell” al mateix districte i secció que l’anterior amb la definició de les illes, 42, 43 i 44. Es procedeix a numerar l’illa de la musclera amb el núm. 48.

12.- Designació de representants de la Corporació.
Es proposa designar l’Alcalde, en representació d’aquest Ajuntament com a conseller general en l’Assemblea General de la Caixa d’Estalvis Laietana.

13.- Constitució d’un dret de superfície a favor de la Generalitat de Catalunya.
Fa referència a la parcel·la destinada a equipaments al Polígon Industrial Valldegata Draper sobre la que es constitueix un dret de superfície a favor del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a la construcció de la Comissaria de Policia dels Mossos d’Esquadra.

14.- Adjudicació de la concessió del servei de proveïment d’aigua potable.
Podeu ampliar la informació del tema des d’aquesta notícia.

15.- Mocions.

16.- Precs i preguntes.
17.- Comunicacions.

Arenys de Mar, 22 de febrer de 2002.
EL SECRETARI DE L’AJUNTAMENT
signat: Àngel Lozano i Pérez.

Ajuntament d’Arenys de Mar
Regidoria d’Informació

22 de Febrer de 2002