Ordre del dia del Ple de l’ajuntament d’Arenys de Munt (3 de setembre)

Avui dimarts, a les 10 del vespre, a la masia Can Borrell, el Ple de l´Ajuntament celebrarà sessió ordinària, amb la finalitat de tractar els assumptes següents:

– Proposta de distribució de les quotes urbanístiques corresponents a les obres d´urbanització del camí de Lourdes.

– Proposta dels dies festius locals de l´any 2003.

– Proposta d´aprovació de la convocatòria de concurs i el plec de condicions per a la concessió de l´explotació del bar del pavelló.

– Proposta d´aprovació de la modificació de crèdits número 8.

– Proposta de ratificació de la pròrroga del conveni signat amb l´empresa Arts i Tècniques Aplicades SL.

– Proposta d´aprovació de la moció per al reconeixement del català als registres civils.

– Proposta d´aprovació d´una moció de suport als municipis de Ripoll i Begur.

– Proposta d´aprovació d´una moció per a la petició dels papers de la Generalitat a l´Arxiu de Salamanca.