Ordre del dia del Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt (6/05/03)

El dimarts, dia 6 d´abril, tindrà lloc el Ple Ordinari de la Corporació. Prèviament se celebraran les reunions de les Comissions Informatives. Si en aquestes últimes no es pren cap acord que ho canviï, el punts a tractar en el Ple de la Corporació seran els següents:


1. PROPOSTA D´APROVACIÓ DE l´EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 3.
2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGISTRE D´INTERESSOS.
3. PROPOSTA D´APROVACIÓ DE CONCERT AMB L´AGÈNCIA TRIBUTÀRIA.
4. PROPOSTA D´APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA SOCIETAT GUSAM SA
5. PROPOSTA D´ADJUDICACIÓ DEL CONCURS PER AL MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES.
6. PROPOSTA D´APROVACIÓ DE LA SUBHASTA I EL PLEC DE CLÀUSULES PER L´ALIENACIÓ DE TERRENY DE PROPIETAT MUNICIPAL AL CAMÍ DE LOURDES.
7. CONTESTA A LES PREGUNTES FORMULADES PEL REPRESENTANT DE CIU.
8. RESOLUCIÓ DE PETICIONS SINDICALS SOBRE RETRIBUCIONS.