Ordre del dia del Ple de l’Ajuntament d’Argentona (17/1/03)

PLE CORPORATIU de l’Ajuntament d’Argentona

Data: 17 de gener de 2003 Hora: 20,-

ORDRE DEL DIA

1. ALCALDIA

1.1. Acta anterior
1.2. Donar compte Decrets d´Alcaldia
1.3. Ratificació acords Comissió de Govern
1.4. Modificació de la plantilla de personal
1.5. Modificació de la relació de llocs de treball i de l´annex B aprovat per acord Plenari de data 28 de juliol de 2000
1.6. Adhesió al Pla d´Actuació sobre el territori en matèria de xarxes de telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya
1.7. Aprovació conveni amb el Centre Parroquial
1.8. Adjudicació de la parcel·la núm. 2 de Can Negoci
1.9. Acceptació subvenció poliesportiu

2. URBANISME I OBRES PRIVADES

2.1. Aprovar text refós de la modificació puntual del Pla General de reordenació de Can Doro, nova plaça de l´Ajuntament d´Argentona
2.2. Aprovar text refós de la modificació puntual del Pla Parcial d´Ordenació de Can Barrau
2.3. Nomenament de representants municipals en l´entitat de conservació del Pla Parcial sector “D” Barri Cirés
2.4. Nomenament de representants municipals en la Junta de Conservació del polígon de Can Negoci
2.5. Ordre d´enderroc

3. PROMOCIÓ ECONÒMICA I ACTIVITAT ECONÒMICA

3.1. Conveni entre l´Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona i l´Ajuntament d´Argentona per a la incorporació de l´Ajuntament d´Argentona a la Xarxa Local de Consum.

4. CULTURA I FESTES

4.1. Substitució d´un vocal de la Junta de Govern del Patronat Municipal del Museu del Càntir

5. SANITAT, SERVEIS SOCIALS I SOLIDARITAT

5.1. Conveni amb la Creu Roja

6. MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS

6.1. Mocions del Grup Municipal Popular

6.1.1. Moció relativa a l´autovia C-60

7. PROPOSTES URGENTS

8. PRECS I PREGUNTES