Ordre del dia del Ple de l’ajuntament d’Argentona (5 de juliol)

PLE CORPORATIU
=================

Sessió ordinària – 1ª convocatòria

Data: 5 de juliol de 2002 – Hora: 20,-ORDRE DEL DIA

1. ALCALDIA

1.1. Acta anterior
1.2. Donar compte Decrets d´Alcaldia
1.3. Ratificació acords Comissió de Govern
1.4. Modificació de la plantilla de personal funcionari
1.5. Modificació de la relació de llocs de treball i de l´annex B aprovat per acord Plenari de data 28 de juliol de 2000
1.6. Ampliació del servei de neteja d´edificis i dependències municipals.

2. HISENDA

2.1. Modificació de crèdits núm. 5/2002 del pressupost municipal per a l´exercici 2002
2.2. Modificació de crèdits núm. 2/02 del pressupost del Patronat Municipal del Museu del Càntir per a l´exercici 2002

3. URBANISME I OBRES PRIVADES

3.1. Aprovació provisional modificació puntual del Pla General d´Argentona al carrer Jaume Baladia
3.2. Denegació inici tràmit modificació puntual del P.G
3.3. Aprovació provisional del Pla Especial de concreció d´ús i edificabilitat a l´equipament esportiu del Sant Crist
3.4. Ocupació de les superfícies de cessió obligatòria de Can Raimí
3.5. Denegació de la sol·licitud de recepció definitiva de les obres, instal·lacions i serveis de la urbanització Can Ribosa
3.6. Execució subsidiària d´acord d´enderroc.


4. ACTIVITAT ECONÒMICA

4.1. Donar suport a la constitució de la xarxa local de consum
4.2. Donar suport a la Junta Arbitral de Consum Provincial.


5. PROMOCIÓ ECONÒMICA

5.1. Aprovació del Pla Director de l´Ajuntament d´Argentona per al desenvolupament
Local i l´Ocupació (2002-2004)


6. MOCIONS DE GRUPS POLITICS

6.1 Mocions conjuntes de tots els Grups Municipals

6.1.1.Moció relativa a la implantació d´un descompte del peatge de la C-
32 en el tram Alella-Mataró per als usuaris de la comarca del Maresme.
6.1.2.Moció relativa als maltractaments familiars

6.2. Mocions conjuntes del Grup Municipal l´Entesa. Entesa per Argentona,
del Grup Municipal Socialista i Convergència i Unió

6.2.1 Moció relativa a les deficiències i el mal funcionament del servei de correus a Argentona.

6.3 Mocions conjuntes del Grup Municipal l´Entesa. Entesa per Argentona i del Grup Municipal Socialista

6.3.1 Moció relativa al correllengua 2002.

7. PROPOSTES URGENTS

8. PRECS I PREGUNTES

-o-o-o-o-o-o-o-o-