Ordre del dia del Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar (27/09/2002)

B A N

JOAQUIM MAS RIUS
ALCALDE PRESIDENT DE L´EXCM. AJUNTAMENT
FAIG SABER:

QUE EL PROPER DIVENDRES DIA 27 DE SETEMBRE DE 2002 ES FARÀ UN PLE ORDINARI A LES 20.30 HORES A LA SALA D´ACTES DE L´AJUNTAMENT AMB L´ORDRE DEL DIA SEGÜENT:


1) Lectura i aprovació, si s´escau, de les actes de les sessions anteriors.
2) Despatx d´ofici
3) Examen i aprovació de l´expedient de modificació de crèdit 6/2002
4) Modificació plantilla de personal setembre 2002
5) Moció dels grups municipals de l´Ajuntament de Canet de Mar sobre la necessitat de construcció d´un segon centre públic a Canet de Mar
6) Aprovació definitiva modificació puntual del pla parcial del setor U1 “Can Salat Busquets” a l´àmbit de les parcel.les 41-42, 51-52
7) Proposicions, precs i preguntes

Canet de Mar, 25 de setembre de 2002