Ordre del dia del Ple del CCM (17/09/2002)

D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple que es farà el proper DIMARTS 17 de setembre de 2002, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió plenària ordinària del Ple de 16 de juliol de 2002. 1.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència. 2.- Despatx Oficial COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL, PLANIFICACIÓ i MEDI AMBIENT 3.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´entitat Barcelona Regional SA per a la realització d´un estudi de les infrastructures de transport al Maresme. 4.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 293/02 de 18 de juliol de 2002, de formular oposició en l´expedient de sol·licitud de nom comercial núm. 233.857 (2) “RECICLARGES DEL MARESME SL”, instat davant l´Oficina Espanyola de Patents i Marques. COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PERSONALS 5.- Aprovació, si s´escau, el conveni de col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya pel desenvolupament d´un entorn col·laboratiu virtual de treball. 6.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 322/02 de 29 de juliol de 2002, d´aprovació del conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la planificació, gestió i seguiment d´estratègies i accions per a la promoció econòmica i l´ocupació durant l´any 2002. 7.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 323/02 de 29 de juliol de 2002, d´aprovació del conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, en tant que interlocutor del “Pacte Territorial de Promoció Econòmica i Ocupació Maresme” per a l´establiment d´un acord de col·laboració. 8.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 364/02 de 4 de setembre de 2002, d´aprovació de l´addenda pel curs 2002/2003 al conveni de Delegació de competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió escolar de menjador i altres prestacions en matèria d´ensenyament. COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR I ECONOMIA 9.- Aprovació, si s´escau, de la modificació de la RLT de la corporació així com l´annex de personal del pressupost vigent. 10.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 298/02 de 22 de juliol de 2002, referent a la pressa de coneixement formal del contingut dels acords presos en la Junta General extraordinària d´accionistes de CENTRO DE TECNOLOGIA EMPRESARIAL DE MATARÓ- MARESME SA, celebrada el dia 12 de desembre de 2000, a les 18:30 hores. 11.- Informes, precs i preguntes. Mataró, 12 de setembre de 2002. El President Josep Jo i Munné