Ordre del Dia del Ple Extraordinari del Consell Comarcal del Maresme (20/12/05)


D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió extraordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 20 de desembre de 2005, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió plenària ordinària de data 15 de novembre de 2005.

CI TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.- Aprovació, si s´escau, de l´expedient de noves tarifes d´abastament d´aigua potable en alta del Servei Comarcal d´Abastament d´Aigua Potable en Alta a les poblacions del Maresme Nord.

CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ LOCAL

2.- Aprovació, si s´escau, del Pressupost de la Corporació corresponent a l´anualitat 2006.


Mataró, 14 de desembre de 2005
El presidentPere Almera i Puiggrós