Ordre del dia del Ple Ordinari de Premià de Mar (17 de juny de 2002)

ORDRE DEL DIA Ple Ordinari 17 de juny de 2002

1.- Lectura i aprovació acta sessió anterior.
2.- Informació Oficial.
3.- Alcaldia:
3.1.- Aprovació Comptes Generals Ajuntament i Organismes Autònoms any 2001.

4.- 1a. Tinença d’Alcaldia:
4.1.- Aprovació conveni Servei Català de Trànsit activitat educació viària.

4.2.- Tarifes concessió places aparcament soterrani illa carrers Montserrat, Joan Prim, Pilar i Elisenda de Montcada.

5.- Serveis Centrals:
5.1.- Ratificació Decret Alcaldia de data 30-05-02: Revocació concessió parada de venda núm. 18 mercat municipal de Sant Joan.

5.2.- Ratificació Decret Alcaldia de data 06-06-02: aprovació conveni Assemblea Local Creu Roja, serveis estiu 2002.

5.3.- Renúncia concessió parada de venda núm. 35 mercat municipal de Sant Joan.

5.4.- Revisió de preus contracte servei de neteja d’edificis i dependències muncipals: ISS EUROPEAN CLEANING SYSTEM, SA.

6.- Ensenyament:
6.1.- Ratificació Decret Alcaldia de data 30-04-02: Constitució i atribucions comissió d’escolarització alumnes Llar municipal d’infants curs 2002/2003.

7.- Esports:
7.1.- Aprovació conveni Diputació de Barcelona programes Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat.

8.- Serveis Territorials:
8.1.- Aprovació definitiva projecte de renovació i millora de l´espai públic del nucli històric, 1a. fase.

8.2.- Resolució recurs suspensió llicències diferents àmbits Pla General.9.- Mocions:
9.1.- Mocions presentades per l’equip de Govern:

a) Suport iniciativa legislativa popular educació infants de 0 a 3 anys .
b) Reforma sistema de protecció per la desocupació.

9.2.- Moció presentada pels grups municipals IC-V i ERC:

a) Can Sanpere, 100%, espai públic.

10.- Precs i preguntes.

Assumpte: Ple ordinari 17 de juny de 2002.
Hora: 20.30h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Premià de Mar.

Servei de Premsa: 93 741 74 28 / 74 12. 659 59 24 53 cruzcj@premiademar.org