Ordre del Dia del Ple que celebrarà el CCM el 15 de març

La sessió començarà, com és habitual, a les 19.00hORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 16 de novembre de 2010.
-1.- Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària extraordinària de data 21 de desembre de 2010.
– 2.- Presa de possessió del Sr. Jordi Pera i Pi com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme.
-3.- Presa de coneixement de la renúncia de la Sra. Ester Agell i Mas.
-4.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS 5.- Donar compte, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 75/11 de data 25 de febrer de 2011, referent a la Liquidació del Pressupost de l´exercici 2010.
-6.- Aprovació, si s´escau, de la modificació núm. 3/11 del Pressupost de l´exercici 2011 del Consell Comarcal del Maresme per aplicació del Romanent de Tresoreria.
-7.- Donar de baixa , si s´escau, diversos drets i obligacions d´exercicis tancats.
-8.- Aprovació, si s´escau, de diverses despeses extrajudicials d´exercicis tancats.
-9.- Aprovació, si s´escau, del “Projecte Executiu de la Xarxa Banda Ampla Comarcal del Maresme”, i dels Plecs de clàusules administratius i tècnics, mitjançant procediment obert, per la contractació de l´execució de l´obra, Fase 1.
-10.- Aprovació inicial, si s´escau, de la iniciativa per al desenvolupament d´activitats econòmiques relacionades amb les telecomunicacions, en règim de lliure concurrència, en el marc de l´economia de mercat, i designació d´una comissió d´estudi.
-11.- Aprovació inicial, si s´escau, de les bases de la convocatòria per a la concessió d´ajuts econòmics per a la millora de la qualitat dels menjadors escolars per a l´any 2011.
-12.- Aprovació, si s´escau, de les bases de la convocatòria per a la concessió d´ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques pel curs escolar 2011-2012.
-13.- Aprovació, si s´escau, de les Bases de la XXVIIIa Mostra Literària del Maresme i del conveni de col·laboració amb els ajuntaments que participin en la XXVIIIa Mostra Literària del Maresme.
-14.- Aprovació, si s´escau, del conveni marc, amb diversos ajuntaments, per a la gestió de la Xarxa Troncal Comarcal de Banda Ampla del Maresme.
-15.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de cooperació amb el CEE Horitzó de Pineda de Mar i els ajuntaments de l´Alt Maresme que tenen alumnes escolaritzats en el centre, per promoure activitats educatives complementàries.
-16.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Pineda de Mar per l´arranjament dels accessos a l´escola CEE Horitzó del mateix municipi.
-17.- Aprovació, si s´escau, de la modificació de l´addenda al Conveni subscrit en data 16 de juliol de 2008 amb l´Ajuntament de Mataró, per a la integració dels centres universitaris de l´Escola Universitària del Maresme i l´Escola Universitària Politècnica de Mataró a la Fundació Tecnocampus.
-18.- Aprovació, si s´escau, del Contracte Programa amb la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme per al finançament dels estudis universitaris del Maresme.
-19.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb el Consorci de Denominació d´Origen (DO) Alella per al desenvolupament d´accions de suport als productors i de sensibilització de la ciutadania envers a la DO Alella.
-20.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb la Fundació El Maresme per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels usuaris del Centre Ocupacional Pere Parera per al curs 2010-2011.
-21.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb el Consell Esportiu del Maresme per la cessió d´ús dels espais del Consell Comarcal del Maresme.
-22.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb l´empresa Autopistas, Concesionaria Española, SA (Unipersonal), per la promoció de la Ruta de “La Riera”.
-23.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Dosrius per cobrir les funcions de la Secretaria General de l´Ajuntament.
-24.- Aprovació, si s´escau, del nomenament de dos representants del Consell Comarcal del Maresme, a l´Assamblea de compromissaris de la Caixa d´Estalvis Laietana.
-25.- Informar favorablement, si s´escau, del procediment de dissolució de la Mancomunitat de Municipis de l´Àrea Metropolitana de Barcelona.
-26.- Aprovació, si s´escau, d´una Comissió de Treball per elaborar el Protocol del Consell Comarcal del Maresme sobre la prevenció de l´assetjament sexual i per raó de gènere.
-27.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 293/10 de data 19 de novembre de 2010 sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Vilassar de Mar per a l´ús del pavelló d´esports municipal.
-28.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 300/10 de data 23 de novembre de 2010, sobre l´aprovació de l´addenda d´actualització econòmica al COnveni amb el Departament d´Edudació de la Generalitat de Catalunya, de delegación de competències en matèria d´educació.
-29.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 314/10 de data 14 de desembre de 2010, sobre l´aprovació del COnveni de Col·laboració per a la gestió del Projecte “Maresme Marítim” amb diverses entitats.
-30.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 318/10 de data 20 de desembre de 2010, sobre l´aprovació del “Conveni de col·laboració entre el Condell Comarcal del Maresme i l´entitat FAPAC per a la millota de la gestió de les AMPA dels centres docents de la comarca del Maresme”.
-31.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 323/10 de data 20 de desembre de 2010, sobre l´aprovació del pagament de les indemnitzacions als 6 propietaris afectats per la construcció del col·lector en alta del veïnat de la Riera de Clarà.
-32.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 324/10 de data 20 de desembre de 2010, sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya, per a la coordinació de les actuacions en matèria de consum.
-33.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 338/10 de data 23 de desembre de 2010, sobre l´aprovació de l´adhesió del Consell Comarcal del Maresme al Pla Agrupat de Formació Contínua de l´Associació Catalana de Municipis i Comarques 2010.
-34.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 9/11 de data 14 de gener de 2011, sobre l´aprovació de la pròrroga del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Calella, i pacte de col·laboració amb Tritlon Spain, SL, per a l´organització dels triatlons Challenge Costa de Barcelona-Maresme.
-35.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 58/11 de data 14 de febrer de 2011, sobre l´aprovació del conveni tipus per a l´adhesió dels ajuntaments de la comarca a la Xarxa d´Emprenedoria del Maresme promoguda pel Consell Comarcal del Maresme i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.
-36.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 62/11 de data 14 de febrer de 2011, sobre la sol·licitud de l´autorització per ser Centre col·laborador del servei ACTIC, a l´Oficina Gestora de l´ACTIC de la Generalitat de Catalunya per via telemàtica. CI TERRITORI I MEDI AMBIENT 37.- Aprovació, si s’escau, de les inversions finançades per la concessionària del Servei d´Abastament d´aigua Potable al Maresme Nord durant l’any 2009-2010 i revisió del valor del MIBOR aplicat, i previsió de les inversions a finançar durant el 2011 i de la previsió del MIBOR que s´hi aplicarà.
-38.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb Aigües Ter Llobregat (ATLL) per a l´execució i finançament de les afectacions causades per les obres del projecte d´interconnexió de les xarxes d´abastament del Maresme Nord i d´ATLL.
-39.- Aprovació, si s´escau, del pla de treball per a un servei de mosquits a la comarca del Maresme.
-40.- Aprovació, si s´escau, de l´Ordenança de preu públic per serveis de deixalleria mòbil a prestar pel Consell Comarcal del Maresme.
-41.- Acceptació, si s´escau, de l´encàrrec de l´Ajuntament de Calella per l´estudi de la implantació d´una empresa de serveis energètics (ESE) al mateix municipi.
-42.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 349/10 de data 31 de desembre de 2010, sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Institut Català d´Energia per la implantació d´un sistema de gestió energètica municipal i integració a l´observatori comarcal de l´energia als municipis del Maresme.
– 43.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 14/11 de data 20 de gener de 2011, sobre modificació de l´actual composició de la Ponència Ambiental Comarcal donant de baixa l´enginyer de forest, el Sr. Oriol Bassa i Vila.
-44.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 69/11 de data 16 de febrer de 2011, sobre l´aprovació de l´Addenda al Conveni de Col·laboració amb l´Ajuntament de Palafolls per al suport tècnic en matèria de medi ambient. CI SERVEIS A LES PERSONES 45.- Aprovació, si s´escau, si s´escau, de les bases de Cooperació Internacional al desenvolupament per entitats de la comarca del Maresme per a l´any 2011.
-46.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 319/10 de data 20 de desembre de 2010, sobre l´aprovació de les addendes al conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta i Sant Andreu de LLavaneres respectivament, per la prestación del servei d´ajuda domiciliària per a persones amb dependència.
-47.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 1/11 de data 4 de gener de 2011, sobre l´aprovació de les addendes al conveni, mitjançant ADIGSA, per la gestió del Programa de Mediació per al Lloguer Social del Maresme, i del Conveni amb el Dpt. Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat relatiu a l´Oficina d´Habitatge situada en aquesta comarca.
-48.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 15/11 de data 21 de gener de 2011, sobre l´aprovació de l´addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Ajuntament de Sant Pol de Mar per a la prestació del servei d´ajuda domiciliària per a persones amb dependència.
-49.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 23/11 de data 25 de gener de 2011, sobre l´aprovació de la pròrroga del conveni de “Col·laboració per a la realització de l´encàrrec de prestació de serveis de protecció de la salut amb l´Agència de Protecció de la Salut.
-50.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 42/11 de data 3 de febrer de 2011, sobre el “Conveni amb l´Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres de suport tècnic a la gestió de l´autorització sanitària de funcionament per establiments de comerç minorista de nova creació”.
-51.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 49/11 de data 7 de febrer de 2011, sobre el “Conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Don Caballo per a la prestació del Servei de Transport Adaptat dels usuaris/es del Maresme per l´any 2011”.
-52.- Informes, precs i preguntes.