Ordre del Dia del Ple que celebrarà el CCM el 16 de març de 2010

La sessió començarà a les 19.00h


ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 19 de gener de 2010.
-1.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.
-2.- Donar compte, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 60/10 de data 25 de febrer de 2010, referent a la Liquidació del Pressupost de l´exercici 2009. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS 3.- Aprovació, si s´escau, de diverses despeses extrajudicials d´exercicis tancats, entrades a partir del 5 de febrer de 2010.
-4.- Aprovació, si s´escau, de la modificació núm. 2/10 del Pressupost de l´exercici 2010 del Consell Comarcal del Maresme per aplicació del Romanent de Tresoreria.
-5.- Aprovació, si s´escau, de la derogació de l´Ordenança núm.10 “Reguladora del Preu Públic per emissió i renovació dels Certificats Digitals del Personal de les Administracions Públiques”.
-6.- Aprovació, si s´escau, de les bases de la convocatòria per a la concessió d´ajuts econòmics per a la millora de la qualitat dels menjadors escolars per a l´any 2010.
-7.- Aprovació, si s´escau, de les bases de la convocatòria per a la concessió d´ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques pel curs escolar 2010-2011, i modificació de l´article 13 de les bases que regulen la convocatòria 2009-2010.
-8.- Aprovació, si s´escau, de les Bases de la XXVIIa Mostra Literària del Maresme i del conveni de col.laboració amb els ajuntaments que participin en la XXVIIa Mostra Literària del Maresme.
-9.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de cooperació amb els ajuntaments de l´Alt Maresme que tenen alumnes escolaritzats en el CEE l´Horitzó de Pineda de Mar per promoure activitats educatives complementàries.
-10.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Calella i pacte de col·laboració amb Tritlon Spain, SL representant a Espanya de TEAMChallenge GmbH per a l´organització dels triatlons Challenge Costa Barcelona – Maresme.
-11.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb la Federació Catalana de Triatló i l´Ajuntament de Calella per l´organització de les proves esportives Challenge Costa Barcelona Maresme.
-12.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb MicroBank de “La Caixa” pel finançament de microcrèdits socials i financers.
-13.- Informar favorablement, si s´escau, de la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de serveis d´Alella, El Masnou i Teià.
-14.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència 324/09 de data 3 de desembre de 2009, referent a l´aprovació de l´addenda econòmica al conveni de delegació de competències en matèria d´ensenyament, subscrit amb el Departament d´Educació.
-15.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència 360/09 de data 31 de desembre de 2009, referent a l´aprovació de l´al·legació única a l´Institut Català del Sol sobre l´import correcte en concepte de fiança per l´arrendament de la finca de Jaume Recoder de Mataró.
-16.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència 27/10 de data 4 de febrer de 2010, referent a l´aprovació del reconeixement extrajudicials dels crèdits de les despeses de l´exercici 2009.
-17.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència 48/10 de data 18 de febrer de 2010, referent a la desestimació del recurs de reposició interposat per part del Sr. Roberto Mondejar Escolano, de l´empresa Evolution Race 2010 SL.
-18.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència 50/10 de data 19 de febrer de 2010, referent a la interposició de la querella contra el senyor Roberto Mondejar Escolano, director general de l´entitat mercantil Evolution Race 2010 SL. CI TERRITORI I MEDI AMBIENT 19.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament d´Argentona per el suport tècnic en matèria de llicències municipals innòcues i ambientals dels Annexos I,II i III.
-20.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col.laboració amb l´Ajuntament d´Alella per el suport tècnic en matèria de llicències municipals innòcues i ambientals dels Annexos I,II i III.
-21.- Aprovació, si s´escau, de la proposta de pròrroga per a l´exercici 2010 del Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Agència Catalana de l´Aigua per al càlcul i l´atribució de fons corresponent a les despeses indirectes de gestió dels sistemes de sanejament.
-22.- Aprovació, si s´escau, de la primera addenda al conveni de col.laboració amb l´Observatori del Paisatge i els Ajuntaments d´Alella, El Masnou i Teià per a la realització de la carta del paisatge d´Alella, El Masnou i Teià.
-23.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 23/10 de data 2 de febrer de 2010, referent a la compareixença davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona en el recurs contenciós ordinari núm. 600/2009B interposat per Grobelastic, SA.
-24.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 34/10 de data 9 de febrer de 2010, referent a l´aprovació del dret de cobrament del cànon de SOREA, durant el segon semestre del 2009. CI SERVEIS A LES PERSONES 25.- Aprovació, si s´escau, de l´Addenda de prorroga del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i amb l´Ajuntament de Sant Pol de Mar per a la prestació del servei d´ajuda a domicili per a persones amb dependència.
-26.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb la Fundació El Maresme per a la prestació del Servei de Transport Adaptat “porta a porta” dels usuaris dels Serveis de teràpia i inserció ocupacional de la Fundació per a l´any 2010.
-27.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Don Caballo per a la prestació del Servei de Transport Adaptat dels usuaris del Maresme per a l´any 2010.
-28.- Aprovació, si s´escau, de les bases de Cooperació Internacional al desenvolupament per entitats de la comarca del Maresme per a l´any 2010.
-29.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 344/09 de data 16 de desembre de 2009, referent a l´aprovació del Conveni de cooperació amb l´Ajuntament de Mataró per a la gestió del servei de transport adaptat “porta a porta” dels ciutadans de Mataró.
-30.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 3/10 de data 18 de gener de 2010, referent a l´aprovació de l´addenda al conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Canet de Mar per a la prestació del servei d´ajuda domiciliària per a persones amb dependència.
-31.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 7/10 de data 25 de gener de 2010, referent a l´aprovació del conveni de col·laboració amb l´Institut Català d´Assistència i Serveis Socials del Departament d´Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
-32.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 39/10 de data 11 de febrer de 2010, referent a l´aprovació de la segona addenda al conveni de col·laboració amb l´Ajuntament d´Arenys de Mar, pels serveis de l´oficina comarcal d´Habitatge.
-33.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 62/10 de data 25 de febrer de 2010, referent a l´aprovació del Conveni de col..laboració amb l´Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta per a la prestació d´ajuda domiciliària social i dependència. MOCIÓ 34.- Moció que presenta el grup comarcal del Partit Popular sobre la seguretat a la comarca del Maresme. 35.- Informes, precs i preguntes.