Ordre del dia del Ple que celebrarà el CCM el 19 de gener


La sessió plenària ordinària del Ple del Consell Comarcal del Maresme es farà el dimarts, 19 de gener, a les 19:00h.

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 17 de novembre de 2009.


-1.-Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària extraordinària de data 15 de desembre de 2009.


-2.- Presa de possessió de la Sra. Teresa Verdaguer i Massó com a consellera comarcal del Consell Comarcal del Maresme.


-3.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.


-4.- Aprovació, si s´escau, de la Constitució de la Comissió Especial d´Anàlisi de la situació econòmica del Maresme.

CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS

5.- Adhesió, si s´escau, al Conveni de col·laboració entre l´Agència Estatal Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en matèria de subministrament d´informació de caràcter tributari a les entitats locals.


-6.- Aprovació, si s´escau, de la creació i establiment del servei de l´Oficina Comarcal d´Informació al Consumidor. (OCIC)


-7.- Aprovació, si s´escau, del Conveni d´adhesió del CEIP Premià de Mar al Servei educatiu i social de menjador dels centres escolars de la comarca.


-8.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència 305/09 de data 11 de novembre de 2009, referent a la distribució dels premis de la XXVI edició de la Mostra Literària del Maresme de 2009.


-9.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència 351/09 de data 22 de desembre de 2009, referent a l´aprovació de l´adhesió del Consell Comarcal del Maresme al Pla Agrupat de Formació Contínua de l´Associació Catalana de Municipis i Comarques 2010.

CI TERRITORI I MEDI AMBIENT

10.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Agència Catalana de Residus de Catalunya pel seguiment i control de les activitats de gestió de residus de la construcció al Maresme.


-11.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència 334/09 de data 14 de desembre de 2009, referent a l´aprovació de l´al·legació única al projecte bàsic de recuperació mediambiental de la platja del Cabaió, als termes municipals d´Arenys de Mar i Canet de Mar.


-12.- Informes, precs i preguntes.