Ordre del dia del Ple que celebrarà el CCM el 19 de juliol a les 19:00h


D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 19 de juliol de 2005, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió plenària ordinària de data 17 de maig de 2005.
-1.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.
-2.- Aprovació, si s´escau, del Compte General de 2004 CI TERRITORI I SOSTENIBILITAT 3.- Acceptació, si s´escau, de la delegació de competències per part de l´Ajuntament de Malgrat de Mar per a la prestació del servei d´inspecció de contaminació atmosfèrica i contaminació acústica i aprovació del conveni de cooperació administrativa corresponent.
-4.- Aprovació, si s´escau, d´unes instruccions-guia per a la gradació de l´article 50.3 del Reglament regulador d´abocaments d´aigües residuals a la comarca del Maresme.
-5.- Aprovació, si s´escau, del pagament fraccionat a l´ACA de l´aigua lliurada per l´ITAM al 2003.
-6.- Emissió, si s´escau, d´informe favorable per a l´adquisició per part de SOREA, SA d´un grup d´impulsió de reserva per a l´ETAP de Palafolls.
-7.- Ratificació, si s´escau del Decret de Presidència núm. 126/05, de 14 de juny de 2005, referent a l´aprovació del conveni entre aquest Consell Comarcal i l´empresa Qualitat en l´Autodistribució i Serveis, SA, que té per objecte donar patrocini a la informació meteorològica que el CCM difon a diari per diferents emissores de ràdio de la comarca.
-8.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 134/05, de 28 de juny de 2005, referent a incoar expedient per determinar l´admissió o no a tràmit de la reclamació patrimonial presentada pel Sr. Joan Figueras Lago en data 20 de maig de 2005.
-9.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 136/05, de 28 de juny de 2005, referent a la sol·licitud a la Direcció General de Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya de la inclusió dins la Xarxa Natura 2000 de diversos espais naturals d´interès del Maresme. CI SERVEIS PERSONALS 10.- Aprovació, si s´escau, de la proposta de col·laboració econòmica amb diferents projectes de cooperació internacional.
-11.- Aprovació, si s´escau, del conveni amb el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, de suport al Pla Comarcal de Joventut per a l´any 2005.
-12.- Aprovació, si s´escau, de l´Ordenança reguladora del preu públic per a la certificació del nivell òptim de qualitat per a l´educació de les activitats extraescolars a la comarca.
-13.- Aprovació, si s´escau, de la modificació del conveni de col·laboració amb la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.
-14.- Aprovació, si s´escau, de l´Adhesió a la Xarxa Local per a la Diversitat i Ciutadania i nomenament d´un representant del Consell Comarcal del Maresme.
-15.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni per a la creació del servei de borsa d´intermediació en habitatge.
-16.- Aprovació, si s´escau, de l´extinció del conveni pel finançament del transport escolar no obligatori amb l´Ajuntament d´Alella.
-17.- Aprovació, si s´escau, de dos convenis de col·laboració per a la prestació dels serveis complementaris, un amb l´Ajuntament d´Alella i l´altra amb l´Ajuntament de Teià.
-18.- Aprovació, si escau, del Pla de Treball del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració del Maresme per a l’any 2005.
-19.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 95/05, de 2 de maig de 2005, referent al nomenament del Sr. Jordi Merino Noé com a representant d´aquest Consell Comarcal de la delegació europea de la Xarxa de Municipis Europeus per la Pau al Pròxim Orient que vetllarà pel procés d´observació electoral en els comicis de Gaza i Cizjordània del dia 5 de maig de 2005
-20.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 130/05, de 17 de juny de 2005, referent a l´aprovació del conveni entre aquest Consell Comarcal i els ajuntaments de Dosrius i Òrrius per a la contractació dels serveis de dinamització juvenil mancomunada. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ LOCAL 21.- Aprovació, si s´escau, de l´addenda extintiva al conveni de col·laboració amb l´Institut Cartogràfic de Catalunya per a la difusió de productes impresos de l´ICC.
-22.- Aprovació, si s´escau, de l´adscripció de l´Organisme Autònom Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme, als efectes previstos a la D.T. 3a. De la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
-23.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre l´Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme per a la realització d´un estudi sobre la viabilitat de la creació del Consorci d´Ocupació del Maresme.
-24.- Aprovació, si s´escau, de l´adhesió del Consell Comarcal del Maresme a la campanya “Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura” convocada per la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
-25.- Ratificació, si s´escau, de l´apartat dispositiu primer del Decret de Presidència núm. 128/05, de 15 de juny de 2005, referent a la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Ajuntament de Mataró pel projecte d´anàlisi de les possibilitats de definir un model de serveis informàtics mancomunat per a tots els municipis del Maresme.
-26.- Informes, precs i preguntes. Mataró, 14 de juliol de 2005 El president Pere Almera i Puiggrós