Ordre del dia del Ple que celebrarà el CCM el 20 de gener

El Consell Comarcal del Maresme celebrarà Ple el proper DIMARTS 20 de gener de 2009, a les 19:00 hores, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.-Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 18 de novembre de 2008.
-1.-Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària extraordinària de data 16 de desembre de 2008.
-2.-Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS 3.-Aprovació inicial, si s´escau, dels estatuts i la incorporació del Consell Comarcal del Maresme al Consorci denominat “Govern Territorial de Salut de l´Alt Maresme- Selva Marítima”.
-4.-Aprovació inicial, si s´escau, dels estatuts i la incorporació del Consell Comarcal del Maresme al Consorci denominat “Govern Territorial de Salut del Barcelonès Nord i Baix Maresme”.
-5.-Nomenament, si s´escau, del representant del Consell Comarcal del Maresme a la Fundació Tecnocampus com a Vicepresident del Patronat.
-6.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 319/08 de data 18 de novembre de 2008, referent a l´aprovació del conveni de col·laboració amb l´Escola Pia Santa Anna per a la formació pràctica en centres de treball d´un alumne.
-7.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 327/08 de data 20 de novembre de 2008, referent a l´aprovació d´una addenda econòmica de delegació de competències en matèria d´ensenyament, al conveni subscrit amb el Departament d´Ensenyament.
-8.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 333/08 de data 26 de novembre de 2008, referent a l´aprovació dels convenis tipus per a la compra agregada dels subministraments de material d´oficina i paper.
-9.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 348/08 de data 18 de desembre de 2008, referent a l´aprovació del conveni de col·laboració amb La Caixa d´Estalvis Laietana per a la cooperació recíproca en l´assoliment dels objectius estatutaris d´ambdues institucions.
-10.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 361/08 de data 24 de desembre de 2008, referent a la proposta del cessament al rector de la Universitat Pompeu Fabra del càrrec de director acadèmic de l´EUEEM, atesa l´extinció d´aquesta. CI TERRITORI I MEDI AMBIENT 11.-Aprovació, si s´escau, de l´adhesió al conveni amb l´Agència de Residus de Catalunya per a la recollida selectiva de vidre 2008-2013.
-12.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 360/08 de data 23 de desembre de 2008, referent a l´aprovació del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament d´Argentona per al control i seguiment de les colònies de gats del municipi. CI SERVEIS A LES PERSONES 13.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Premià de Mar, de delegació en matèria de salut pública per establiments de comerç minorista i per campanyes de control i inspecció de les activitats minoristes locals.
-14.-Aprovació, si s´escau, dels convenis de col·laboració amb diversos ajuntaments de delegació de la gestió de l´autorització sanitària de funcionament per establiments de comerç minorista de nova creació.
-15.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb els Ajuntaments del Maresme, de delegació de competències en matèria de salut pública per establiments de comerç minorista de nova creació.
-16.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació el Maresme per a la prestació del servei de transport adaptat “porta a porta” dels usuaris de la Fundació del Servei de Teràpia i Inserció Ocupacional per a l´any 2009.
-17.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Cabrera de Mar de delegació de la gestió de l´autorització sanitària de funcionament per establiments de comerç minorista de nova creació.
-18.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 334/08 de data 26 de novembre de 2008, referent a l´aprovació de l´addenda al conveni amb el Departament de Governació i Administracions Públiques en matèria d´actuacions comunitàries i cíviques. MOCIONS 19.-Moció presentada pel govern comarcal per a la creació d´un Jutjat Mercantil a la ciutat de Mataró.
-20.-Moció presentada pel govern comarcal demanant al Ministeri de Foment l´enderrocament del viaducte de la N-II de Caldes d´Estrac.
-21.-Moció presentada pel govern comarcal per a la creació d´un carril bici entre els municipis del Maresme.
-22.-Informes, precs i preguntes.