Ordre del Dia del Ple que celebrarà el CCM el 20 de setembre de 2005


D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 20 de setembre de 2005, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió plenària ordinària de data 19 de juliol de 2005.


-1.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.

CI TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Acceptació, si s´escau, de la delegació de competències per part dels ajuntaments de Sant Cebrià de Vallalta i Tiana per a la prestació dels serveis d´inspecció de contaminació acústica i atmosfèrica i aprovació del conveni de cooperació administrativa corresponent.


-3.- Aprovació, si s´escau, dels criteris tècnics per a l´acceptació d´abocaments d´aigües residuals rics en sals assumibles per les infrastructures de sanejament existents a la comarca del Maresme.

CI SERVEIS PERSONALS

4.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb l´Ajuntament d´Arenys de Munt per a la prestació del servei de suport a la gestió de les activitats extraescolars del CEIP Sant Martí.


-5.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per a la prestació del servei de suport a la gestió de les activitats extraescolars del municipi.


-6.- Aprovació, si s´escau, d´ajuts econòmics a determinats centres escolars en el marc del servei educatiu i social de menjador escolar.


-7.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de finançament amb el Centre de Recursos Pedagògics del Maresme, per al patrocini de la novena “trobada pedagògica”.


-8.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics del Maresme III per a la realització de l´exposició Jules Verne.


-9.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per a la gestió de l´oficina d´habitatge del Maresme.


-10.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració entre l´IAESTE Catalunya (The Internacional Association for the Exchange of Estudents of Technical Experience) per a la realització de la base de dades per als serveis complementaris a l´educació del Maresme.

CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ LOCAL

11.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb els ajuntaments d´Alella, Argentona, Cabrils, Dosrius, El Masnou, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Premià de Dalt, Teià, Tordera, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar per a la realització de l´acció “Club Virtual de Feina”.


-12.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb els ajuntaments d´Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrils, Caldes d´Estrac, Calella, Canet de Mar, El Masnou, Montgat, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Vicenç de Montalt, Tordera i Sant Pol de Mar per a la realització de l´acció “Club de Feina”.


-13.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments de la comarca del Maresme per a la realització de l´actuació “Equip Tècnic d´atenció directa als col·lectius de risc d´exclusió”.


-14.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb els ajuntaments d´Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Calella, Dosrius, Malgrat de Mar, Montgat, El Masnou, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Vicenç de Montalt i Santa Susanna per a la realització d´accions per afavorir l´ocupació.


-15.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Canet de Mar, Pineda de Mar, Premià de Mar i Sant Pol de Mar per a la realització de les accions de servei a l´empresa.


-16.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb els ajuntaments d´Argentona, Cabrils, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar per a la creació, promoció, millora i actualització de directoris d´empreses.


-17.- Aprovació, si s´escau, de la creació del servei d´animals domèstics.


-18.- Aprovació, si s´escau, del conveni amb els Ajuntaments de Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta, per a la construcció d´una deixalleria mancomunada.


-19.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb l´entitat financera Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa” per a la prestació de serveis de cobrament de tributs i preus públics.


-20.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Caixa d´Estalvis Laietana per a la cooperació recíproca en l´assoliment dels objectius estatutaris d´ambdues institucions.


-21.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 168/05 de data 25 de juliol de 2005, referent a l´aprovació del document de cessió de l´ús de local per a centre de mesura (CCMM) i constitució de servitud d´energia elèctrica, a favor d´Endesa Distribución Eléctrica SL.


-22.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 170/05 de data 25 de juliol de 2005, referent a requerir al sol·licitant Sr. Joan Figueras Lago, que subsani la seva reclamació de responsabilitat patrimonial mitjançant la proposició de prova.


-23.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 171/05 de data 25 de juliol de 2005, referent a l´autorització i disposició de la despesa corresponent al cànon a abonar a la Direcció General de Ports i Costes, per a la concessió administrativa de l´edifici de l´Escola Universitària del Maresme.


-24.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 172/05 de data 26 de juliol de 2005, referent a l´aprovació del conveni de reglament de participació en el projecte “Model de planificació estratègica de Govern Electrònic” (Programa URB-AL Projecte comú R13-A12-04).


-25.- Informes, precs i preguntes.

Mataró, 15 de setembre de 2005
El president

Pere Almera i Puiggrós