Ordre del dia del Ple que celebrarà el CCM el dimarts 17 de novembre a les 19.00h


ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 15 de setembre de 2009.


-1.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.

CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS

2.- Donar de baixa , si s´escau, diversos drets i obligacions d´exercicis tancats.


-3.- Aprovació, si s´escau, de la modificació 03/09 del Pressupost de l´exercici 2009 del Consell Comarcal del Maresme per aplaçament de l´execució de les obres del PSARU.


-4.- Aprovació, si s´escau, de la modificació i creació de diverses ordenances fiscals del Consell Comarcal del Maresme.


-5.- Aprovació, si s´escau, de l´adhesió del Consell Comarcal del Maresme al Servei de via oberta del Consorci Administració Oberta de Catalunya pel procediment de contractació administrativa.


-6.- Aprovació, si s´escau, de l´adhesió a pòlissa d´assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la qual és prenedora l´Associació Catalana de Municipis i Comarques i serà co-prenedor el Consell Comarcal del Maresme.


-7.- Aprovació, si s´escau, de l´anul·lació de la declaració de Béns Cultural d´Interès Local de diversos béns del municipi de Santa Susanna, declarats en el Ple del Consell Comarcal del Maresme de data 16 de setembre de 2008.


-8.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb el Consorci de Promoció Turística Costa de Barcelona- Maresme, per a la futura ubicació del Consorci als nous espais del local situat a l´Avinguda Jaume Recoder de Mataró.


-9.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments pel finançament del servei de Transport escolar no obligatori pel curs 2009/2010.


-10.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 225/09 de data 3 de setembre de 2009, referent a l´autorització d´ampliació de capacitat a l´Alberg de Joventut “La Conreria” de la Fundació Pere Tarrés.


-11.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 257/09 de data 6 d´octubre de 2009, referent a l´aprovació de l´addenda econòmica al conveni amb l´Ajuntament de Mataró per cooperar en un projecte encaminat al desplegament d´infraestructures de telecomunicacions a Mataró i a la comarca.


-12.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 258/09 de data 6 d´octubre de 2009, referent a l´aprovació del conveni de cooperació amb Televisió de Catalunya (TVC) per tal d´establir les necessitats de suport a la producció de l´esdeveniment esportiu “I Challenge Costa de Barcelona – Maresme”.


-13.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 271/09 de data 19 d´octubre de 2009, referent a l´aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament d´Acció Social i Ciutadania en matèria de polítiques de joventut.

CI TERRITORI I MEDI AMBIENT

14.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració amb el Consorci del Parc Serralada Litoral per a la realització de treballs d’interès comú en el marc del desenvolupament territorial en general i en la dels sòls no urbanitzables especialment protegits en particular.


-15.- Aprovació, si s’escau, del conveni d’extinció del conveni de delegació de competències de l’Ajuntament de Premià de Dalt, per a la recollida selectiva de vidre, paper/ cartró i envasos/ embalatges.-16.- Aprovació, si s’escau, del conveni d´extinció del conveni de delegació de competències de l´Ajuntament de Sant Pol de Mar, per a la recollida selectiva de vidre, paper/ catró i envasos/ embalatges.


-17.- Aprovació, si s´escau, del conveni amb l´Institut Català d´Energia per al pla de viabilitat d´implantació d´un sistema de comptabilitat i gestió energètica als municipis del Maresme.

CI SERVEIS A LES PERSONES

18.- Aprovació, si s´escau, del conveni de cooperació amb l´Ajuntament de Mataró per la utilització del centre d´acollida municipal de Mataró, per part dels ajuntaments que formen l´Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal pel 2009.


-19.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb diverses entitats, en matèria de transport adaptat per a persones amb discapacitat de la comarca.


-20.- Aprovació, si s´escau, del conveni de cooperació amb diversos ajuntaments de la comarca, en matèria de Transport Adaptat per a persones amb discapacitat i gent gran amb dependència de la comarca del Maresme.


-21.- Aprovació, si s´escau, del conveni amb l´Ajuntament de Tiana de delegació de la gestió de l´autorització sanitària de funcionament per establiments de comerç minorista de nova creació.


-22.- Aprovació, si s´escau, del conveni amb l´Ajuntament de Vilassar de Mar, de delegació de competències en matèria de Salut Pública per establiments de comerç minorista de nova creació.


-23.- Aprovació, si s´escau, de l´annex al conveni de col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) per al desenvolupament de programes i actuacions d´acolliment lingüístic per a l´any 2009.


-24.- Aprovació, si s´escau, del conveni amb ADIGSA pels serveis de gestió de col·laboradores per al funcionament del programa de cessió d´habitatges.


-25.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 261/09 de data 13 d´octubre de 2009, referent a l´aprovació del Pla d´Actuació Local en matèria de Serveis Socials del Consell Comarcal del Maresme per als anys 2009 i 2010.

MOCIONS

26.- Moció presentada pel Grup Comarcal del Partit Popular del Maresme sobre la financiació del servei del transport escolar no obligatori.


-27.- Informes, precs i preguntes.