Ordre del dia del Ple que celebrarà el CCM el dimarts, 19 de novembre


D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 19 de novembre de 2002, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió plenària ordinària de 17 de setembre de 2002 i de l’Acta de la sessió plenària extraordinària de 8 d’octubre de 2002.
-1.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.
-2.- Despatx Oficial COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL, PLANIFICACIÓ i MEDI AMBIENT 3.- Nomenament, si s’escau, de càrrecs de representació a la Junta General i Consell d’Administració de SIMMAR, SERVEIS INTEGRALS DEL MARESME SL.
-4.- Aprovació, si s´escau, del conveni amb la Diputació de Barcelona en desenvolupament del protocol general “Xarxa Barcelona – Municipis de Qualitat” per a la construcció d’un Centre d’Atenció d’animals de companyia.
-5.- Aprovació, si s´escau, de la modificació del reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals a la comarca del Maresme. COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PERSONALS 6.- Aprovació, si s´escau, de la renovació de la vigència del conveni subscrit amb l’Ajuntament de Mataró per a la promoció d’activitats encaminades a la inserció laboral de les persones gitanes de les rieres d’Argentona i Sant Simó.
-7.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme a la xarxa europea REVES.
-8.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a la programació i el finançament del Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA)
-9.- Aprovació, si s’escau, de la distribució econòmica als ajuntaments de la comarca resultant del conveni d’Atenció Primària any 2002.
-10.- Aprovació, si s’escau, del conveni amb la Diputació de Barcelona en desenvolupament del protocol general “Xarxa Barcelona – Municipis de Qualitat” pel suport tècnic i econòmic de la gestió de Serveis municipals de Benestar Social per a l’any 2002.
-11.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 389/02, de 19 de setembre, d’aprovació dels convenis individuals de cooperació universitat-empresa amb l’Organisme Autònom Escola Universitària d’Estudis Empresarials del Maresme.
-12.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 431/02, de 24 d’octubre, d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Premià de Mar per al finançament del transport complementari al servei de transport escolar del CEIP Verge de Montserrat de Premià de Mar.
-13.- Aprovació, si s’escau, de l’atorgament dels ajuts individuals de menjador i desplaçament obligatoris del curs escolar 2002-2003. COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR I ECONOMIA 14.- Emissió d’informe, si s’escau, d’acord amb l’article 135 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, respecte als convenis d’assistència i cooperació tècnica i econòmica a subscriure entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Dosrius, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, entre d’altres, per a la prestació del servei de biblioteca mòbil.
-15.- Aprovació, si s’escau, d’un conveni de col·laboració amb el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme per a la utilització d’una oficina i altres serveis de l’edifici seu del Consell Comarcal del Maresme.
-16.- Aprovació, si s’escau, d’un conveni de col·laboració amb l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona per a la realització d’un diagnòstic socioeconòmic per al Pla d’acció conjunt del Pacte per a l’ocupació del Maresme.
-17.- Aprovació, si s’escau, d’un conveni de col·laboració amb l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona per a l’ampliació i la desagregació de dades de l’enquesta regional en relació a la comarca del Maresme.
-18.- Aprovar, si s´escau, el conveni per a la creació d´una Oficina Terapèutica Laboral per a persones amb transtorns de salut mental. PUNT D´URGÈNCIA.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a implementar un sistema/model d´anàlisi del desplegament de les polítiques actives d´ocupació en el marc dels Pactes Territorials de Promoció Econòmica i Ocupació. 19- Informes, precs i preguntes. Mataró, 14 de novembre de 2002. El President Josep Jo i Munné